| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXVI/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Kroczyce uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Kroczyce, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może był złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest w formacie danych XML za pomocą plików:

a) xsd – ustalającego strukturę wzoru,

b) xsl – ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML,

2) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na Platformie e –Usług Publicznych Urzędu Gminy Kroczyce PeUP https://gwkroczyce.peup.pl/ , zalogowania się i wypełnienie umieszczonego na wymienionej platformie elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) wypełniona deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce www.kroczyce.bip.jur.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.kroczyce.pl , z wykorzystaniem Platformy elektronicznej Usług Publicznych PeUP, przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w formacie PDF,

4) Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dni 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

5) Po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w Urzędzie Gminy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29.

§ 4. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) do dnia 15 maja 2013 r. – dla pierwszej deklaracji

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia zbierania odpadów w sposób selektywny.

4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Traci moc uchwała nr 187/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12.03.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Kroczyce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXVI/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KROCZYCE 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »