| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 391 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkana, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a podaną w deklaracji, dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju w innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy itp.,

2) w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

3) w odniesieniu do nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkana dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Żywcu w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana - dla kolejnej deklaracji.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXI/292/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/304/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/304/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/304/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »