| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Gmina zapewnia odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów na terenie nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych, w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymaniu tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, odpadów zielonych ulegających biodegradacji) w zabudowie wielorodzinnej gmina udostępnia pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 1100 l do 3000 l, ustawionych w „gniazda” zawierające po jednym pojemniku na każdą frakcję i zapewniające obsługę około 300 mieszkańców przez każde „gniazdo”. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza gmina w porozumieniu z właścicielem terenu.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu) w zabudowie jednorodzinnej, gmina dostarcza worki foliowe HDPE lub LDPE o minimalnej pojemności 120 l, w ilości 5 szt. na miesiąc na gospodarstwo domowe (po jednym worku na papier, szkło i metale oraz dwa worki na tworzywa sztuczne) oraz dwa razy w miesiącu po 4 worki na odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.

§ 3. 1. Gmina zapewnia odbieranie odpadów z częstotliwością gwarantującą zaspokojenie potrzeb właścicieli nieruchomości oraz niezaleganie odpadów w pojemnikach, określoną poniżej.

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu.

2) segregowane odpady komunalne (takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu.

3) odpady zielone ulegające biodegradacji w okresach od 1 kwietnia do 30 listopada
z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) odbierane będą co najmniej raz na dwa tygodnie.

4) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w roku,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w miesiącu.

2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

3. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 2 uzależniona jest od częstotliwości wykazanej w deklaracji.

4. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 2 odbiera się odpady gromadzone w sposób selektywny (papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) jeden raz w miesiącu.

§ 4. 1. Gmina zapewnia funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy.

2. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą nieodpłatnie
i na bieżąco m.in.: makulatura (papier i tektura), metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (nie pochodzące od podmiotów świadczących usługi remontowo budowlane oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni), metale, odzież i tekstylia.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych) będą przyjmowane w PSZOK w ilości do 4 ton na gospodarstwo domowe rocznie.

§ 5. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Określony w § 5 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zapewni:

1. osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

2. osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),

3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »