| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Gmina zapewnia odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów na terenie nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych, w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymaniu tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, odpadów zielonych ulegających biodegradacji) w zabudowie wielorodzinnej gmina udostępnia pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 1100 l do 3000 l, ustawionych w „gniazda” zawierające po jednym pojemniku na każdą frakcję i zapewniające obsługę około 300 mieszkańców przez każde „gniazdo”. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza gmina w porozumieniu z właścicielem terenu.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu) w zabudowie jednorodzinnej, gmina dostarcza worki foliowe HDPE lub LDPE o minimalnej pojemności 120 l, w ilości 5 szt. na miesiąc na gospodarstwo domowe (po jednym worku na papier, szkło i metale oraz dwa worki na tworzywa sztuczne) oraz dwa razy w miesiącu po 4 worki na odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.

§ 3. 1. Gmina zapewnia odbieranie odpadów z częstotliwością gwarantującą zaspokojenie potrzeb właścicieli nieruchomości oraz niezaleganie odpadów w pojemnikach, określoną poniżej.

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu.

2) segregowane odpady komunalne (takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu.

3) odpady zielone ulegające biodegradacji w okresach od 1 kwietnia do 30 listopada
z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) odbierane będą co najmniej raz na dwa tygodnie.

4) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w roku,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w miesiącu.

2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

3. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 2 uzależniona jest od częstotliwości wykazanej w deklaracji.

4. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 2 odbiera się odpady gromadzone w sposób selektywny (papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) jeden raz w miesiącu.

§ 4. 1. Gmina zapewnia funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy.

2. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą nieodpłatnie
i na bieżąco m.in.: makulatura (papier i tektura), metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (nie pochodzące od podmiotów świadczących usługi remontowo budowlane oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni), metale, odzież i tekstylia.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych) będą przyjmowane w PSZOK w ilości do 4 ton na gospodarstwo domowe rocznie.

§ 5. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Określony w § 5 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zapewni:

1. osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

2. osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),

3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »