| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/315/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku miejskim oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 4, poz. 235 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku miejskim:

1) Opłatę za pobyt w wysokości 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

2) Opłatę dodatkową za pobyt w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie.

3) Opłatę za wyżywienie, stanowiącą pełny koszt wyżywienia dziecka w żłobku ustalony na podstawie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości 7 zł dziennie.

2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku i opłata za wyżywienie są naliczane z góry i szczegółowo określone w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem żłobka, a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą opłatę za pobyt oraz opłatę za wyżywienie wyłącznie za dni faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

4. Sposób ostatecznego rozliczania opłat określa umowa, o której mowa w ust.2.

§ 2. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przebywającego w żłobku, mogą ubiegać się o:

1) Zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, uprawniającego rodzinę do świadczenia z pomocy społecznej, ustalonego na zasadzie i w trybie określonym w tej ustawie.

2) Obniżenie o 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, koszty wyżywienia dziecka w żłobku pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu.

3. Zwolnienia z opłaty lub jej obniżenia dokonuje dyrektor żłobka na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, poparty aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu.

4. Zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie nie obejmuje dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Żywca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka w żłobku miejskim ze zmianą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »