| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXIII/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 403 ust. 5   i art. 400a ust. 1   pkt. 8   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) Rada Gminy Popów Uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się zasady udzielania z   budżetu Gminy Popów dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji odpadów azbestowych, tryb postępowania w   sprawach udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.  

§   2.   Dofinansowaniu będą podlegały koszty wykonania prac związanych z   usuwaniem z   terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Popów , odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub usunięciu pokryć dachowych, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujących koszty:  

1.   prac demontażowych;  

2.   transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania;  

3.   składowania odpadów na odpowiednim składowisku.  

§   3.   Dofinansowanie usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, aż do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy Popów.  

§   4.   1.   Podstawą udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań określonych w   niniejszym regulaminie jest pisemny wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę prawną niezaliczone do sektora finansów publicznych.  

2.   Wniosek o   dotację powinien zostać złożony przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z   usuwaniem azbestu w   sekretariacie Urzędu Gminy Popów: Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  

3.   Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Do wniosku dołącza się:  

a)   kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości a   w przypadku gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania; w   przypadku gdy nieruchomość zarządzana jest przez wspólnotę mieszkaniową powstałą zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali do wniosku należy dodatkowo załączyć uchwałę właściwego organu wspólnoty;  

b)   oświadczenie wnioskodawcy w   sprawie prowadzenia działalności gospodarczej złożone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały;  

c)   informację o   wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z   wzorem określonym w   rozporządzeniu Ministra Gospodarki z   dnia 13 grudnia 2010 r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z   2011 r. Nr 8   poz. 31), o   ile informacja taka nie została złożona wcześniej;  

d)   ocenę stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządzoną zgodnie z   wzorem określonym w   rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z   późn. zm.);  

e)   potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji, tj. Staroście Kłobuckiemu, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  

5.   Wnioski o   udzielenie dotacji wpisywane będą do rejestru prowadzonego przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Popów. Każdy wniosek sprawdzany będzie pod wzglądem spełnienia wymogów formalnych. Wnioski dotyczące nieruchomości nieujawnionych w   „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Popów” sprawdzane będą dodatkowo pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Zgodność ze stanem faktycznym ocenia się na podstawie wizji lokalnej i   oględzin obiektu, w   którym zamontowany jest azbest. Z   oceny zgodności wniosku ze stanem faktycznym komisja sporządza protokół.  

6.   Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

7.   Po rozpatrzeniu wniosków pod względem zgodności z   warunkami dofinansowania oraz ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Popów podpisuje z   przedmiotem ubiegającym się o   dotację umowę cywilno-prawną. Podpisanie umowy powinno nastąpić w   terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o   dotację.  

8.   Po podpisaniu umowy, o   której mowa w   ustępie poprzedzającym, podmiot otrzymujący dotację zleca uprawnionemu przedsiębiorcy dokonanie usunięcia azbestu z   jego nieruchomości oraz jego unieszkodliwienie.  

9.   Po usunięciu azbestu wnioskodawca występuje o   wypłatę dotacji, przedkładając następujące dokumenty:  

a)   oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu zostanie zwrócony),  

b)   kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o   prawidłowości wykonania prac oraz o   czyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego zgodnie z   § 8   ust. 3   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpieczeństwa użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z   późn. zm.), zawierającego dodatkowo informację o   łącznej powierzchni płyt zawierających azbest z   obiektów budowlanych zdemontowanych i   przetransportowanych na uprawnione składowisko, przy czym oryginał oświadczenia wraz z   kartą przekazania odpadu należy okazać do wglądu.  

10.   Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy, Wójt Gminy Popów powiadamia wnioskodawcę o   terminie i   miejscu wypłaty kwoty dofinansowania.  

11.   Do rozliczenia dofinansowania stosuje się zapisy art. 251 i   art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   5.   1.   Kwotę przyznawanego dofinansowania ustala się na podstawie ilości odpadów zawierających azbest, usuniętych z   terenu nieruchomości i   zeskładowanych na składowisku działającym zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami.  

2.   Wysokość dotacji uzależniona będzie w   przypadku:  

a)   wykonaniu prac demontażowych, transportu i   składowania odpadów na odpowiednim składowisku od wielkości powierzchni, z   których usunięto azbest i   obliczana będzie z   zastosowaniem stawki w   wysokości 20 zł/m2 z   zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji przyznanej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł;  

b)   transportu i   składowania odpadów na odpowiednim składowisku od wielkości składowanego na terenie nieruchomości azbestu z   zastosowaniem stawki 10 zł/m2 z   zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji przyznanej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 1.000 zł.  

3.   W przypadku, o   którym mowa w   ust. 2   lit. b powierzchnie wyrobów azbestowych ustala się na podstawie danych o   masie usuniętego azbestu zawartych w   fakturze lub rachunku dokumentujących wykonanie usługi, przyjmując, że 1   tona odpowiada 60 m2 odpadu.  

4.   W przypadku wykonania prac obejmujących demontaż, transport i   składowanie warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie wykonania całości tych prac i   usług przez uprawnionego przedsiębiorcę. W   przypadku natomiast transportu i   składowania odpadów oprócz wykazania wykonania całości tych usług przez uprawnionego przedsiębiorcę, wymaga się złożenia przez podmiot wnioskujący o   przyznanie dotacji oświadczenia, że odpady pochodzą z   budynków stanowiących jego własność.  

5.   Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z   zakupem i   montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a   także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.  

6.   Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, zgodnie z   przedłożonymi fakturami bądź rachunkami.  

7.   Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Popów na dany rok.  

§   6.   W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w   § 2   niniejszej uchwały przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana będzie corocznie w   uchwale Rady Gminy Popów zatwierdzającej zestawienie przychodów i   wydatków na dany rok budżetowy.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XXIII/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 189/XXIII/2013 z   dnia 28.03.2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XXIII/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 189/XXIII/2013 z   dnia 28.03.2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »