| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXIII/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 403 ust. 5   i art. 400a ust. 1   pkt. 8   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) Rada Gminy Popów Uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się zasady udzielania z   budżetu Gminy Popów dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji odpadów azbestowych, tryb postępowania w   sprawach udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.  

§   2.   Dofinansowaniu będą podlegały koszty wykonania prac związanych z   usuwaniem z   terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Popów , odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub usunięciu pokryć dachowych, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujących koszty:  

1.   prac demontażowych;  

2.   transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania;  

3.   składowania odpadów na odpowiednim składowisku.  

§   3.   Dofinansowanie usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, aż do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy Popów.  

§   4.   1.   Podstawą udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań określonych w   niniejszym regulaminie jest pisemny wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę prawną niezaliczone do sektora finansów publicznych.  

2.   Wniosek o   dotację powinien zostać złożony przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z   usuwaniem azbestu w   sekretariacie Urzędu Gminy Popów: Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  

3.   Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Do wniosku dołącza się:  

a)   kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości a   w przypadku gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania; w   przypadku gdy nieruchomość zarządzana jest przez wspólnotę mieszkaniową powstałą zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali do wniosku należy dodatkowo załączyć uchwałę właściwego organu wspólnoty;  

b)   oświadczenie wnioskodawcy w   sprawie prowadzenia działalności gospodarczej złożone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały;  

c)   informację o   wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z   wzorem określonym w   rozporządzeniu Ministra Gospodarki z   dnia 13 grudnia 2010 r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z   2011 r. Nr 8   poz. 31), o   ile informacja taka nie została złożona wcześniej;  

d)   ocenę stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządzoną zgodnie z   wzorem określonym w   rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z   późn. zm.);  

e)   potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji, tj. Staroście Kłobuckiemu, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  

5.   Wnioski o   udzielenie dotacji wpisywane będą do rejestru prowadzonego przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Popów. Każdy wniosek sprawdzany będzie pod wzglądem spełnienia wymogów formalnych. Wnioski dotyczące nieruchomości nieujawnionych w   „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Popów” sprawdzane będą dodatkowo pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Zgodność ze stanem faktycznym ocenia się na podstawie wizji lokalnej i   oględzin obiektu, w   którym zamontowany jest azbest. Z   oceny zgodności wniosku ze stanem faktycznym komisja sporządza protokół.  

6.   Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

7.   Po rozpatrzeniu wniosków pod względem zgodności z   warunkami dofinansowania oraz ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Popów podpisuje z   przedmiotem ubiegającym się o   dotację umowę cywilno-prawną. Podpisanie umowy powinno nastąpić w   terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o   dotację.  

8.   Po podpisaniu umowy, o   której mowa w   ustępie poprzedzającym, podmiot otrzymujący dotację zleca uprawnionemu przedsiębiorcy dokonanie usunięcia azbestu z   jego nieruchomości oraz jego unieszkodliwienie.  

9.   Po usunięciu azbestu wnioskodawca występuje o   wypłatę dotacji, przedkładając następujące dokumenty:  

a)   oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu zostanie zwrócony),  

b)   kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o   prawidłowości wykonania prac oraz o   czyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego zgodnie z   § 8   ust. 3   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpieczeństwa użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z   późn. zm.), zawierającego dodatkowo informację o   łącznej powierzchni płyt zawierających azbest z   obiektów budowlanych zdemontowanych i   przetransportowanych na uprawnione składowisko, przy czym oryginał oświadczenia wraz z   kartą przekazania odpadu należy okazać do wglądu.  

10.   Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy, Wójt Gminy Popów powiadamia wnioskodawcę o   terminie i   miejscu wypłaty kwoty dofinansowania.  

11.   Do rozliczenia dofinansowania stosuje się zapisy art. 251 i   art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   5.   1.   Kwotę przyznawanego dofinansowania ustala się na podstawie ilości odpadów zawierających azbest, usuniętych z   terenu nieruchomości i   zeskładowanych na składowisku działającym zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami.  

2.   Wysokość dotacji uzależniona będzie w   przypadku:  

a)   wykonaniu prac demontażowych, transportu i   składowania odpadów na odpowiednim składowisku od wielkości powierzchni, z   których usunięto azbest i   obliczana będzie z   zastosowaniem stawki w   wysokości 20 zł/m2 z   zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji przyznanej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł;  

b)   transportu i   składowania odpadów na odpowiednim składowisku od wielkości składowanego na terenie nieruchomości azbestu z   zastosowaniem stawki 10 zł/m2 z   zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji przyznanej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 1.000 zł.  

3.   W przypadku, o   którym mowa w   ust. 2   lit. b powierzchnie wyrobów azbestowych ustala się na podstawie danych o   masie usuniętego azbestu zawartych w   fakturze lub rachunku dokumentujących wykonanie usługi, przyjmując, że 1   tona odpowiada 60 m2 odpadu.  

4.   W przypadku wykonania prac obejmujących demontaż, transport i   składowanie warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie wykonania całości tych prac i   usług przez uprawnionego przedsiębiorcę. W   przypadku natomiast transportu i   składowania odpadów oprócz wykazania wykonania całości tych usług przez uprawnionego przedsiębiorcę, wymaga się złożenia przez podmiot wnioskujący o   przyznanie dotacji oświadczenia, że odpady pochodzą z   budynków stanowiących jego własność.  

5.   Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z   zakupem i   montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a   także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.  

6.   Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, zgodnie z   przedłożonymi fakturami bądź rachunkami.  

7.   Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Popów na dany rok.  

§   6.   W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w   § 2   niniejszej uchwały przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana będzie corocznie w   uchwale Rady Gminy Popów zatwierdzającej zestawienie przychodów i   wydatków na dany rok budżetowy.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XXIII/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 189/XXIII/2013 z   dnia 28.03.2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XXIII/2013
Rady Gminy Popów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 189/XXIII/2013 z   dnia 28.03.2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »