| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV-285-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 391) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza , stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 marca 2013r. , poz. 2202) , wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 3 , w ust. 1 :

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

odpadów niebezpiecznych ( problematycznych ) – np. rozpuszczalniki , farby , opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin , chemikalia,,

b) po pkt 13 dodaje się pkt 14, 15 i 16 o brzmieniu:

zużytych opon,

15) żużli i popiołów,

16) tekstyliów.;

2) w § 7 :

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym na odpady zielone i biodegradowalne,,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

pojemniki na żużel i popiół o pojemności 110l , 120l , 240 l dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym , oznakowane czerwonym pasem dookoła pojemnika.;

3) w § 15 :

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał lub podczas cyklicznie organizowanych akcji lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub punktów zbiórki elektroodpadów,,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

żużyte opony – według potrzeb , w punktach wymiany opon lub raz na kwartał podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 o brzmieniu:

tekstylia – według potrzeb podczas cyklicznie organizowanych akcji lub dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

11) żużle i popioły – dwa razy w miesiącu od października do kwietnia ..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »