| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/292/2013
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Regulamin korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń
na Zamku Piastowskim w Raciborzu

§ 1.Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Raciborski,

2) Zamku – należy przez to rozumieć Zamek Piastowski w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2,

3) Domu Książęcym - należy przez to rozumieć budynek Zamku, oznaczony literą D,

4) Budynku Bramnym - należy przez to rozumieć budynek Zamku, oznaczony literą F,

5) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” realizowanym przez Powiat,

6) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

7) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Agencji,

8) przewodniku – należy przez to rozumieć upoważnionego pracownika Agencji - Punktu Informacji Turystycznej na Zamku,

9) udostępnianiu - należy przez to rozumieć najem, dzierżawę albo użyczenie.

§ 2.1. Zwiedzanie Zamku przez osoby indywidualne lub grupy zorganizowane odbywa się odpłatnie
zgodnie z cennikiem biletów wstępu, ustalonym odrębną uchwałą Zarządu Powiatu, po uprzednim zgłoszeniu
na formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej:

http://www.zamekpiastowski.pl lub udostępnionym w Punkcie Informacji Turystycznej , znajdującym
się w Zamku, w którym wydawane są bilety wstępu.

2. Zwiedzanie Zamku odbywa się wyłącznie z przewodnikiem dla osób indywidualnych lub dla grup zorganizowanych, liczących nie więcej niż 50 osób i trwa ok. 45 min. Oprowadzanie rozpoczyna się na dziedzińcu Zamku o każdej pełnej godzinie w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej.

3. Zwiedzanie Zamku bez przewodnika odbywa się tylko w wyznaczonych dniach i godzinach
ogłoszonych na stronie internetowej Zamku i w mediach lokalnych z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

4. Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

1) w okresie od 1 października do 31 marca:

a) od poniedziałku do piątku: 9.00-16.00,

b) w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,


2) w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia: 10.00-18.00,

3) Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:

a) 1 stycznia (Nowy Rok),

b) w sobotę i niedzielę wielkanocną,

c) 1 listopada,

d) 24 i 25 grudnia.

§ 3.1. Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone we wszystkich pomieszczeniach Zamku,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

2. Umieszczanie jakichkolwiek reklam, ogłoszeń, obwieszczeń, szyldów czy oznaczeń na zewnątrz i wewnątrz Zamku jest dozwolone wyłącznie za zgodą Dyrektora wyrażoną w formie pisemnej.

§ 4.1. Udostępnianie pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku następuje pod warunkiem zgodności z celami statutowymi Zamku, a także celami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu projektu, którymi są w szczególności:

1) przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny wizerunek regionu (cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego),

2) utrzymanie i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej województwa śląskiego, pozwalających im konkurować w skali kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu,

3) wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej w historycznym mieście przygranicznym Raciborzu, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi raciborskiej, zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej powiatu raciborskiego,

4) stworzenie nowych miejsc pracy na etapie realizacji i eksploatacji projektu,

5) zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury kulturalno - turystycznej,

6) zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej infrastruktury kulturalno - turystycznej,

7) zwiększenie świadomości narodowej Polaków,

8) wzmocnienie pozycji powiatu raciborskiego w regionie jako regionalnego ośrodka wzrostu,

9) rozwój gospodarczy regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności powiatu raciborskiego jako aktywnego ośrodka kulturowo - turystycznego: dodatkowe przychody dla branży turystycznej i usługowej,

10) organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, stanowiąca zarazem rezultaty projektu.

2. Regulamin dotyczy udostępniania:

1) sali konferencyjnej w budynku D i sali narad w budynku F,

2) sal seminaryjnych i powierzchni - sal na poddaszu w budynku D,

3) powierzchni – sal warsztatowych w budynku D,

4) dziedzińca (ze sceną plenerową),

5) dziedzińca z wyposażeniem (scena plenerowa, nagłośnienie, oświetlenie), znajdujących się na Zamku,

6) pomieszczeń, zlokalizowanych w piwnicach budynku D.


3. Powierzchnie pomieszczeń, o których mowa w ust. 2 wynoszą:

1) sale na poddaszu budynku D:

- D.3.4. – 10,6 m2,

- D.3.5. – 14,5 m2,

- D.3.6. – 17,2 m2,

- D.3.7. – 16,9 m2,

- D.3.8. – 16 m2( plus 8,5 m2),

2) sala konferencyjna i sale seminaryjne na II piętrze budynku D:

a) sala konferencyjna – 203,9 m2,

b) sala seminaryjna D.2.1. – 40,3m2,

c) sala seminaryjna D.2.4. – 25,8 m2,

3) sale warsztatowe na I piętrze budynku D:

a) sala warsztatowa D.1.1. – 40 m2,

b) sala warsztatowa D.1.2. – 28,8 m2,

4) sala narad w budynku F:

a) sala narad – 30,15 m2,

5) powierzchnie, zlokalizowane w piwnicach budynku D – 317,10 m2.

4. Pomieszczenia, zlokalizowane w piwnicach budynku D na Zamku są przeznaczone do wykorzystania na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii, z zachowaniem warunków określonych w niniejszym regulaminie i przepisach odrębnych.

5. Oddanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 2 - 4 w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, następuje zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »