| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.289.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę295 644,61 zł

Dz.

Treść

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

97 492,61

Dochody bieżące

97 492,61

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

97 492,61

750

Administracja publiczna

800,00

Dochody bieżące

800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800,00

801

Oświata i wychowanie

147 352,00

Dochody bieżące

147 352,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

147 352,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 000,00

Dochody bieżące

50 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 000,00

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę534 851,59 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

412 314,41

947 166,00

Dz.

Rozdział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo

97 492,61

01095

Pozostała działalność

97 492,61

Wydatki bieżące

97 492,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

97 492,61

750

Administracja publiczna

800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

800,00

Wydatki bieżące

800,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

800,00

801

Oświata i wychowanie

147 352,00

80195

Pozostała działalność

147 352,00

Wydatki bieżące

147 352,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

147 352,00

851

Ochrona zdrowia

38 120,00

85153

Zwalczanie narkomanii

11 000,00

Wydatki bieżące

11 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

27 120,00

Wydatki bieżące

27 120,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 720,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

10 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

50 000,00

Wydatki bieżące

50 000,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

50 000,00

901

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

78 549,80

947 166,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

78 549,80

947 166,00

Wydatki majątkowe

78 549,80

947 166,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

78 549,80

947 166,00

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie”

78 549,80

947 166,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

101 000,00

101 000,00

600

Transport i łączność

15 000,00

85 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

15 000,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu

15 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

85 000,00

Wydatki majątkowe

85 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

85 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami

85 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

70 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

70 000,00

Wydatki majątkowe

70 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

70 000,00

Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Staromiejskiej i Podwale w Strumieniu

70 000,00

801

Oświata i wychowanie

16 000,00

16 000,00

80101

Szkoły podstawowe

16 000,00

16 000,00

Wydatki bieżące

16 000,00

16 000,00

Pozostałe wydatki – unijne

16 000,00

16 000,00

Program „Comenius”

16 000,00

16 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje  brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          39 627 523,46 zł;

wydatki                                          43 531 229,26 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 903 705,80 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 392 304,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 111 401,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.289.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.289.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.289.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.289.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII.289.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »