| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr CAZ.9801/3/BW/2013 Starosty Będzińskiego; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

w dniu 01.03.2013r. w   Będzinie zostało zawarte pomiędzy:  

Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego, z   upoważnienia którego działa  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Janusz Gątkiewicz,  
z siedzibą w   Będzinie, kod pocztowy: 42-500, przy ul. Ignacego Krasickiego 17A  

a  

Gminą Mierzęcice,   adres:   42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95  

powiat:   będziński,   województwo:   śląskie  

reprezentowaną przez:  

Panią / Pana:   Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice, Agnieszka Frączek - Skarbnik  

porozumienie, w   ramach którego uwzględniając:  

a)   gminny plan potrzeb w   zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres:   02.04.2013r.-31.12.2013r. 1)   ,  

b)   możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określoną na podstawie przepisu art.73a ust.6 ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004 roku o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy oraz osób uczestniczących w   kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podejmą uczestnictwo w   tych formach w   wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 w/w ustawy, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 lipca 2011r. w   sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z   2011r. Nr 155, poz.921),  

c)   tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 lipca 2011r. w   sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z   2011r. Nr 155, poz.921),  

postanowiono:  

§   1.   Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z   pomocy społecznej oraz osób, zgodnie z   zapisem § 2   ust. 1   pkt 3   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 lipca 2011r. w   sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z   2011r. Nr 155, poz.921), zwanych w   dalszej części porozumienia „osobami uprawnionymi” w   okresie od   02.04.2013r.   do   31.12.2013r.   zgodnie z   poniższym zestawieniem:  

Ogółem liczba kierowanych osób uprawnionych   6 osób  

Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych   2 160 h  

Liczba godzin w   miesiącu do przepracowania przez 1   osobę uprawnioną   40 h  

Rodzaj prac:  

a)   przycinanie gałęzi,  

b)   koszenie trawy,  

c)   usuwanie śmieci,  

d)   sprzątanie pomieszczeń.  

Podmioty, w   których organizowane są prace społecznie użyteczne:  

a)   Urząd Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, Jolanta Szkutnik, 32 288 79 00 wew. 205  

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych:  

a)   teren Gminy Mierzęcice  

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z   tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (nie niższa niż   7,34   złote za godzinę):  

Rodzaj pracy:   przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie śmieci, sprzątanie pomieszczeń   - wysokość   7,34 zł/h  

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w   okresie objętym porozumieniem przewidywana do wypłaty osobom uprawnionym:  

2.642,40 zł   na 1   osobę  

15.854,40 zł   ogółem  

Wysokość refundacji z   Funduszu Pracy w   okresie objętym porozumieniem (zgodnie z   zapisem § 3   lit. „c” niniejszego porozumienia   4,40 zł/h   .  

§   2.   Gmina lub podmiot, w   którym są organizowane prace społecznie użyteczne zobowiązuje się do:  

a)   przyjęcia oraz zaznajomienia osób uprawnionych, skierowanych przez Starostę z   rodzajem przydzielonych prac, miejscem ich wykonywania oraz zapoznania z   przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i   higieny pracy oraz pouczenia ich o   konieczności przestrzegania w   miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i   dyscypliny,  

b)   zapewnienia osobom uprawnionym bezpiecznych i   higienicznych warunków pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w   tym: zapewnienia odzieży i   obuwia roboczego, napojów i   posiłków profilaktycznych w   tych rodzajach prac, które są identyczne do wykonywanych przez pracowników gminy lub podmiotu, w   którym są organizowane prace społecznie użyteczne,  

c)   prowadzenia ewidencji wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby uprawnione oraz ustalenia wysokości przysługujących im świadczeń, przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej pracy i   faktycznego czasu (z korektą o   godziny nieobecności udokumentowanej),  

d)   wypłacania świadczenia pieniężnego za wykonane prace społecznie użyteczne w   okresach miesięcznych z   dołu,  

e)   powiadamiania starosty (dyrektora powiatowego urzędu pracy) oraz kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej w   przypadku, gdy osoba uprawniona:  

-   nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych,  

-   nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie użytecznej,  

-   opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych,  

-   naruszy porządek i   dyscyplinę w   miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej w   przypadkach, o   których mowa w   § 5   ust.2 pkt 4   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej w   sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,  

f)   złożenia wniosku o   refundację z   Funduszu Pracy kwoty świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym za wykonane prace społecznie użyteczne wraz z   kopią imiennej listy wypłat wypłaconych świadczeń, z   podaniem jego wysokości i   pokwitowaniem odbioru, listą obecności i   kopią zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA,  

g)   przestrzegania tygodniowej normy 10 godzin czasu pracy dla wykonujących prace społecznie użyteczne.  

§   3.   Starosta zobowiązuje się do:  

a)   skierowania osób uprawnionych z   listy sporządzonej przez kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej,  

b)   przekazywania właściwemu kierownikowi/dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej, w   terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykazu osób uprawnionych, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia ich wykonywania, zgodnie z   § 5   ust. 1   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej w   sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,  

c)   refundacji ze środków Funduszu Pracy, do wysokości   60%   minimalnej kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z   tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w   poprzednim miesiącu w   terminie:   do 30 dni od dnia złożenia wniosku   i przekazania na rachunek bankowy nr   80 8443 0009 0000 0000 0260 0001  

§   4.   Strony uzgadniają, , że porozumienie obowiązuje w   okresie od dnia 02.04.2013r. do dnia 31.12.2013 roku.  

§   5.   Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w   formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.   Porozumienie zostało sporządzone w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Wójt  


mgr   Grzegorz   Podlejski


Skarbnik Gminy  


mgr   Agnieszka   Frączek

z up.   Starosty Będzińskiego
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w   Będzinie  


mgr   Janusz   Gątkiewicz

 

 

 

1)   Czas obowiązywania Porozumienia w   sprawie organizacji prac społecznie użytecznych powinien być nie dłuższy niż 12 miesięcy na jakie opracowany został gminny plan potrzeb oraz nie krótszy niż 1   miesiąc  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »