| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/163/04 Rady Gminy Goleszów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004 r. Nr 62, poz. 1928), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 31/2012 Rady Gminy Goleszów z 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2887).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały nr 31/2012 Rady Gminy Goleszów z 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2887), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.;

2) § 4 uchwały nr 31/2012 Rady Gminy Goleszów z 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2887), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XVII/163/04
Rady Gminy Goleszów
z 1 czerwca 2004 r.
w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Goleszowie uchwala, co następuje:

STATUT SOŁECTWA GOLESZÓW RÓWNIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Terenem działania sołectwa jest część wsi Goleszów. Granice sołectwa stanowią granice wsi Kozakowice Górne, Cisownica, miasto Ustroń i potok Radoń.

2. Obszar sołectwa wynosi ok. 400 ha.

3. Herb sołectwa jest herb Gminy Goleszów. Herb stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 2. 1. Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

2. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy.

3. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.

4. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa jak i jego organów oraz organizację wewnętrzną.

5. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

6. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminy.

7. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że naruszone zostały istotne interesy mieszkańców sołectwa.

8. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

9. Zniesienie lub podział sołectwa następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze uchwały rady gminy po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają interes społeczno-prawny w tych zmianach,

2) na wniosek co najmniej 30% mieszkańców sołectwa, którzy posiadają prawa wyborcze do rad gmin i są zainteresowani zmianą lub podziałem sołectwa. Zmiana granic sołectwa może nastąpić w formie uchwały rady gminy z jej inicjatywy lub inicjatywy co najmniej 30% mieszkańców sołectwa, którzy posiadają prawa wyborcze do rad gmin i są zainteresowani zmianą lub podziałem sołectwa.

Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 3. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

§ 4. 1. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1) rozwijanie działań na rzecz integracji mieszkańców sołectwa oraz organizowania samopomocy mieszkańców,

2) inspirowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury sołectwa, w szczególności z czynnym udziałem mieszkańców,

3) organizowanie w ramach sołectwa, bądź wspólnie z innymi sołectwami, albo z organami gminy i jej jednostkami organizacyjnymi, szkołami, zakładami pracy i innymi, przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, imprez sportowo-rekreacyjnych i innych,

4) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznej.

2. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach:

1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych,

2) nazewnictwa ulic,

3) remontów i budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia,

4) zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,

5) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terytorium sołectwa.

Rozdział 3.
Władze sołectwa

§ 5. 1. Samorządowymi organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa.

2) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa.

2. Rada Sołecka – podmiot wspomagający, opiniotwórczy i doradczy w działaniach sołtysa.

§ 6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów, przy czym sołtys działa do dnia wyboru nowego sołtysa. Rada gminy zarządza wybory sołtysa i rady sołeckiej, które winne odbyć się nie później niż dwa miesiące po upływie kadencji. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział 4.

Zebranie wiejskie – kompetencje i procedury

§ 7. 1. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

2. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,

2) dokonywanie rocznej oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania sołectwa,

4) występowanie do rady gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego.

3. Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa do podejmowania w określonych przez nie sprawach decyzji w jego imieniu.

§ 8. 1. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.

1) prawo uczestnictwa w zebraniu wiejskim mają wszyscy zainteresowani problemami sołectwa.

2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) głosowania,

4) składania oświadczeń,

5) żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji, przy czym punkty 2 i 3 dotyczą wyłącznie mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

3. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć wójt gminy oraz przewodniczący rady gminy lub ich zastępcy.

4. W zebraniu wiejskim powinni brać udział radni sołectwa.

§ 9. 1. Zwoływanie zebrania wiejskiego.

1) zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

2) zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin,

c) na wniosek wójta gminy,

3) w przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebrania upoważnia się członka rady sołeckiej wskazanego przez wójta gminy.

2. O zebraniu wiejskim i jego celu mieszkańcy powinni być powiadomieni przez sołtysa poprzez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach do tego przyjętych na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, bez względu na to jaki organ lub osoba wystąpiła z wnioskiem o zwołanie zebrania.

3. Zebraniu przewodniczy sołtys. Sołtys może wskazać inną osobę do prowadzenia zebrania. Kandydatura ta podlega przegłosowaniu przez zebranie wiejskie. W przypadku gdy zebranie wiejskie zostało zwołane na wniosek wójta gminy, zebranie prowadzi osoba przez niego wskazana.

4. Lista obecności zawiera: liczbę porządkową, czytelne nazwisko i imię, stały adres zamieszkania i podpis.

5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie.

6. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta wybranego przez zebranie.

7. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania,

2) porządek zebrania,

3) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

4) podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta,

5) do protokółu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki jeśli były one niezbędne do dyskusji

8. Kopię protokołu z zebrania przesyła się wójtowi gminy w terminie do 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 10. 1. Ważność zebrania wiejskiego i prawomocność uchwał.

1) wymagane kworum dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin,

2) przepisu wymienionego w pkt 1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w II terminie tj. w tym samym dniu po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu,

3) uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym,

4) uchwały i wnioski zapadają zwykła większością głosów co oznacza, że liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw”.

Rozdział 5.
Sołtys - organ wykonawczy sołectwa

§ 11. 1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza wobec rady gminy i wójta gminy,

2) przewodniczenie radzie sołeckiej i zebraniu wiejskiemu z zastrzeżeniem § 9 pkt 3,

3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

4) realizacja uchwał rady gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

6) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności,

7) uczestniczenie w odbiorach robót drogowych,

8) [1]) (uchylony)

9) obowiązkowe uczestniczenie w sesjach rady gminy.

10) [2]) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

2. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez radę gminy.

§ 12. 1.[3]) Sołtys korzysta z prawno - karnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym na następujących zasadach:

1) wzmocnionej przepisami prawa ochronie przed bezprawnymi atakami na jego osobę,

2) ściganiu z urzędu, z oskarżenia prokuratorskiego, za przestępstwa popełnione na funkcjonariuszach publicznych,

3) surowszej odpowiedzialności, gdy wykonywane funkcje publiczne są wykorzystywane dla czynów przestępczych,

2. Sołtysowi przysługuje pomoc prawna Urzędu Gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rozdział 6.
Rada sołecka – kompetencje

§ 13. 1. Rada sołecka składa się z 5 osób.

2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności jako organu wykonawczego sołectwa.

3. Rada sołecka działa kolegialnie.

4. Sołtys przewodniczy posiedzeniom rady sołeckiej.

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia sporządza się protokół, który w terminie do 14 dni sołtys przekazuje wójtowi gminy.

6. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego rada sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli samorządu gminnego, organizacji i stowarzyszeń, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować organizatorskie inicjatywy współdziałania.

Rozdział 7.
Sołecka ordynacja wyborcza

§ 14. 1. Zarządzenie wyborów:

1) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada gminy w terminie przewidzianym w § 6 statutu. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego wyborczego przygotowuje wójt gminy,

2) w zarządzeniu podaje się:

a) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,

b) propozycję porządku obrad, a w szczególności

- sprawozdanie z działalności sołtysa za kadencję,

- dyskusja nad sprawozdaniem,

- wybór komisji wyborczej,

- zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

- przeprowadzanie głosowania,

- ogłoszenie wyników wyborów,

3) wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,

4) w lokalu zebrania wydziela się miejsce zapewniające tajność głosowania.

2. Komisja wyborcza.

1) wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza trzyosobowa komisja wyborcza,

2) członkowie komisji wyborczej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.              Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego komisji,

3) członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

§ 15. 1. Przewodniczący komisji przedstawia zebraniu wiejskiemu tryb przeprowadzania wyborów.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyborów sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów i wybory członków rady sołeckiej.

3. Komisja ustala na podstawie listy obecności ilość osób uprawnionych do głosowania, a przewodniczący komisji podaje tę liczbę zebraniu.

4. Uczestnicy zebrania zgłaszają kandydatury na sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów obecnych na zebraniu wyborczym.

5. Po zadaniu przez przewodniczącego komisji wyborczej pytania: "czy są jeszcze inne kandydatury?" i braku zgłoszeń ze strony zebrania wiejskiego, przewodniczący komisji ogłasza zamknięcie listy kandydatów.

6. Komisja przygotowuje karty do głosowania.

7. [4]) Karty do głosowania opatrzone są pieczątką Urzędu Gminy Goleszów. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 lub 2 a do statutu.

8. Następnie komisja przystępuje do rozdania kart do głosowania osobom uprawnionym na podstawie listy obecności. Przewodniczący komisji po rozdaniu kart informuje o zakończeniu ich wydawania i podaje ilość wydanych kart.

9. Głosowanie polega na postawieniu znaku “x” w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów.

9a. [5]) W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem TAK z prawej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku X w kratce oznaczonej słowem NIE z prawej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa.

10. Za nieważny uznaje się głos gdy:

1) wyborca postawił znaki “x” przy większej liczbie kandydatów,

2) wyborca nie postawił znaku “x” przy nazwisku żadnego kandydata,

3) wyborca zamazał kwadrat, lub umieścił w nim inny znak niż “x”.              Pozostałe głosy uważa się za ważne. Dotyczy to kart, na których wyborcy postawili znak “x” przy jednym z kandydatów na sołtysa.

11. W przypadku kiedy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą, najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowania, aż do momentu wyboru sołtysa.

11a. [6]) Jeżeli zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów TAK.

11b. [7]) W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w pkt 11 a, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru sołtysa dokonuje się ponownie na kolejnym zebraniu wiejskim zwołanym w trybie określonym w niniejszym statucie.

12. Karty do głosowania wyborca wrzuca do urny, która przed głosowaniem zostaje opieczętowana przez komisję wyborczą.

13. Głosowania przerywać nie wolno.

14. O zakończeniu głosowania decyduje przewodniczący komisji wyborczej, który ogłasza ten fakt zebraniu wiejskiemu.

15. Następnie komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników głosowania.

16. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów.

17. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół. Protokół podpisują przewodniczący komisji i jej członkowie i podają go bezzwłocznie do wiadomości zebrania wiejskiego. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

18. Następnie zebranie wiejskie przystępuje do wyborów rady sołeckiej w trybie jak wyboru sołtysa.

19. Głosowanie na członków rady sołeckiej polega na postawieniu znaków “x” w kratkach obok nazwisk nie więcej niż 5 kandydatów. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do statutu.

20. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.

21. W przypadku uzyskania równej liczby głosów uprawniających do wyboru na członka rady sołeckiej przeprowadza się ponowne głosowania na tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów w następującym trybie: głosowanie polega na postawieniu tylu znaków “x” w kwadracie umieszczonym obok nazwisk kandydatów ilu podlega wyborowi.

22. Za nieważny uznaje się głos gdy:

1) wyborca postawił znaki "x" przy większej liczbie kandydatów niż wynosi liczba wybieranych członków rady sołeckiej,

2) wyborca nie postawił znaku "x" przy nazwisku żadnego kandydata

3) wyborca zamazał kwadrat, lub umieścił w nim inny znak niż "x".              Pozostałe głosy uważa się za ważne. Dotyczy to kart, na których wyborcy postawili znaki "x" w liczbie równej bądź mniejszej od liczby wybieranych członków rady sołeckiej.

23. W przypadku kiedy zgłoszono mniejszą liczbę kandydatów do rady sołeckiej niż określa statut, wyborów nie przeprowadza się. Należy zwołać ponowne zebranie wiejskie w trybie określonym w niniejszym statucie.

Rozdział 8.
Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej

§ 16. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej albo poszczególnych członków rady wydaje wójt gminy na podstawie uchwały rady gminy. W zarządzeniu podaje się miejsce, dzień, godzinę zebrania oraz wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do rady gminy.

4. O odwołanie mogą występować:

1) wójt gminy,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa mających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać pisemne uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia rada gminy nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

1) stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,

2) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.

7. Odwołanie może nastąpić bez udziału zainteresowanych.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje 3 osobową "Komisję odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. § 14 ust. 2 pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

9. Przy odwołaniu stosuje się odpowiednio procedury § 15 pkt. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17.

10. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do statutu.

11. Głosowanie polega na postawieniu znaku “x” w jednej z dwóch kratek umieszczonych obok nazwisk osób odwoływanych. Za odwołanego uważa się osobę, na którą oddano więcej głosów “tak” niż “nie”. Za głos nieważny – dotyczący danej osoby – uważa się jeżeli głosujący nie postawił znaku “x” w żadnej z kratek obok nazwiska, lub postawił znaki “x” w obu kratkach obok nazwisk.

12. [8]) Złożenie rezygnacji, śmierć lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa lub członka rady sołeckiej spowoduje zarządzenie przez radę gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 6 niniejszego statutu.

13. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji, w trakcie której wybory uzupełniające zostały przeprowadzone.

14. Wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji ich pozostało mniej niż 6 miesięcy.

15. Sołtys i każdy z członków rady sołeckiej może złożyć w toku kadencji rezygnację z pełnionej funkcji.

Rozdział 9.
Nadzór nad sołectwem

§ 17. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy.

2. Nadzór nad działalnością samorządu sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Rada gminy ma prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania jej uprawnień.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

5. Wójt gminy wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia radzie gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
(uchylony)[9])

§ 18. –§20. (uchylone).


Załącznik Nr 1 do statutu

GOLESZÓW RÓWNIA

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do statutu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2a do statutu[10])

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do statutu

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do statutu

infoRgrafika


[1]) Przez § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr 31/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2887), która weszła w życie z dniem 2 sierpnia 2012 r.

[2]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt.2  uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 pkt. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Dodany przez § 1 ust. 3 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) Dodany przez § 1 ust. 3 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) Dodany przez § 1 ust. 3 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) Przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 uchwały Nr 31/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Goleszów Równia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 2887), która weszła w życie z dniem 2 sierpnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »