| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/X/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu załącznika nr 1 do wzoru deklaracji o nazwie „Oświadczenie na potrzeby zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zawierającego wykaz osób (dzieci do podania z imienia, nazwiska i innych danych) zwolnionych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podczas gdy rada gminy nie posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnienia podmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 kwietnia 2013 roku. W dniu 23 kwietnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 171/X/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Węgierska Górka.

Prowadząc postępowanie nadzorcze, po wysłuchaniu przedstawicieli Gminy na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku, Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat,wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Z przepisu tego jednoznacznie wynika możliwość wprowadzania wyłącznie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Tak więc, rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień od podatku o charakterze podmiotowym, czy przedmiotowo-podmiotowym.

Na podstawie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń orazkategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Na mocy art. 168 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Przez podatek na mocy definicji zawartej
w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) rozumie się również:

a)               zaliczki na podatki,

b)               raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c)               opłatyoraz niepodatkowe należności budżetowe.

Natomiast zgodnie z art. 6q wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

W badanej uchwale organ stanowiący gminy określił w załączniku do uchwały imiennie wykaz osób (dzieci) objętym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w uchwale załącznika nr 1 do wzoru deklaracji o nazwie „Oświadczenie na potrzeby zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zawierające cyt. :„WYKAZ OSÓB (DZIECI) ZWOLNIONYCH Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE KOMUNALNYMI, ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA”, do podania w części D załącznika z imienia, nazwiska i innych danych tj.: PESEL, data urodzenia, adres nieruchomości, nazwa i siedziba szkoły, do której dziecko uczęszcza. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, uchwałą Nr 173/X/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, albowiem zawarte tam zwolnienie dotyczące zwolnienia z opłaty czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku - było zwolnieniem o charakterze podmiotowym, a więc zwolnieniem, w którym fakt zwolnienia nie był powiązany z cechami przedmiotu opłaty, lecz z podmiotem i jego cechami (wiekiem, kontynuowaniem nauki, byciem czwartym i kolejnym dzieckiem).

Należy podkreślić, że występuje kategoryczny zakaz formułowania i stosowania zwolnień podmiotowych, co uniemożliwia także przyznanie radom gmin uprawnień do wprowadzania także zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, bowiem gmina może podejmować uchwały w zakresie podatków i opłat tylko w ramach ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie z 25 czerwca 2003 roku, SA/Rz 235/2003, OSP 2004/2/16).

W ocenie Kolegium Izby zwolnienie zastosowane w uchwale Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziłonieważnośćbadanej uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Węgierska Górka przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »