| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/327/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6j ust. 1,2,3,4 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru następujących metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust.1 lub ust.2,

b) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby w wysokości 19 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób w wysokości 76 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

5. Ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w rejonie składowiska odpadów prowadzonego przez BESKID ŻYWIEC sp. z o.o., położonych na Os. Kabaty oraz przy ul. Wesołej i ul. Kabaty, w wysokości stanowiącej 50% opłaty określonej odpowiednio w ust. 1 - 4.

6. Mapa terenu oraz wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w ust. 5, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o niżej określonej pojemności:

1) w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 11,03 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 11,73 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 24,23 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 116,23 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 296,23 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 396,23 zł;

2) w przypadku bioodpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 9,11 zł;

b) o pojemności 140 l – w wysokości 11,11 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 18,22 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 99,11 zł;

3) w przypadku surowców wtórnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l – w wysokości 3,24 zł;

b) o pojemności 100 l – w wysokości 3,74 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 7,74 zł;

d) o pojemności 700 l – w wysokości 24,74 zł

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 39,74 zł;

f) o pojemności 5 m3– w wysokości 119,74 zł;

g) o pojemności 7 m3– w wysokości 159,74 zł;

4) w przypadku żużlu zbieranego i odbieranego w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 7,34 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 7,84 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 15,84 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 74,84 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 279,84 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 349,84 zł;

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust.1

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 2, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części nieruchomości zamieszkałej i części nieruchomości niezamieszkałej przy zastosowaniu zasad i stawek określonych w § 1, § 2 i § 4.

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.2 określa odrębna uchwała.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/302/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/327/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 21 maja 2013 r.

Lp

Adres stały zameldowania

Ilość osób zameldowanych

1.

Żywiec Osiedle Kabaty 1

1

2

Żywiec Osiedle Kabaty 3

4

3

Żywiec Osiedle Kabaty 4

4

4

Żywiec Osiedle Kabaty 5

5

5

Żywiec Osiedle Kabaty 6

8

6

Żywiec Osiedle Kabaty 7

3

7

Żywiec Osiedle Kabaty 8

3

8

Żywiec Osiedle Kabaty 9

6

9

Żywiec Osiedle Kabaty 10

2

10

Żywiec Osiedle Kabaty 11

1

11

Żywiec Osiedle Kabaty 12

4

12

Żywiec Osiedle Kabaty 13

2

13

Żywiec Osiedle Kabaty 14

4

14

Żywiec Osiedle Kabaty 15

4

15

Żywiec Osiedle Kabaty 16

9

16

Żywiec Osiedle Kabaty 17

4

17

Żywiec Osiedle Kabaty 18

5

18

Żywiec Osiedle Kabaty 19

6

19

Żywiec Osiedle Kabaty 20

2

20

Żywiec Osiedle Kabaty 21

12

21

Żywiec Osiedle Kabaty 22

4

22

Żywiec Osiedle Kabaty 23

3

23

Żywiec Osiedle Kabaty 23a

3

24

Żywiec Osiedle Kabaty 24

5

25

Żywiec Osiedle Kabaty 25

2

26

Żywiec Osiedle Kabaty 26

5

27

Żywiec Osiedle Kabaty 27

1

28

Żywiec Osiedle Kabaty 28

5

29

Żywiec Osiedle Kabaty 29

2

30

Żywiec Osiedle Kabaty 29A

5

31

Żywiec Osiedle Kabaty 30

2

32

Żywiec Osiedle Kabaty 31

4

33

Żywiec Osiedle Kabaty 32

4

34

Żywiec Osiedle Kabaty 33

2

35

Żywiec Osiedle Kabaty 34

4

36

Żywiec Osiedle Kabaty 35

4

37

Żywiec Osiedle Kabaty 36

4

38

Żywiec Osiedle Kabaty 36/2

3

39

Żywiec Osiedle Kabaty 37

5

40

Żywiec Osiedle Kabaty 37A

1

41

Żywiec Osiedle Kabaty 38

6

42

Żywiec Osiedle Kabaty 39

8

43

Żywiec Osiedle Kabaty 40

3

44

Żywiec Osiedle Kabaty 41a

2

45

Żywiec Osiedle Kabaty 43

8

46

Żywiec Osiedle Kabaty 43A

5

47

Żywiec Osiedle Kabaty 43a

2

48

Żywiec Osiedle Kabaty 45

6

49

Żywiec Osiedle Kabaty 52

4

50

Żywiec Osiedle Kabaty 53

2

Osiedle Kabaty 203 osoby zameldowane

203x12x12 = 29 232 zł

203x6x12 = 14 616 zł

Lp.

Adres zameldowania

Ilość osób zameldowanych

1

Żywiec Wesoła 51

1

2

Żywiec Wesoła 53

3

3

Żywiec Wesoła 53A

4

4

Żywiec Wesoła 57A

4

5

Żywiec Wesoła 59

3

6

Żywiec Wesoła 61

3

7

Żywiec Wesoła 63

5

8

Żywiec Wesoła 65

4

9

Żywiec Wesoła 65A

2

10

Żywiec Wesoła 67

9

11

Żywiec Wesoła 67B

3

12

Żywiec Wesoła 67b

1

13

Żywiec Wesoła 67c

5

Ulica Wesoła 46 osób zameldowanych

46x12x12 = 6 624 zł

46x6x12 = 3 312 zł

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »