| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.179.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art.96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 )

Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/107/96 Rady Gminy w Krzanowicach z dnia 30.12.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.179.2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 21 maja 2013 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form pomocy z zakresu pomocy społecznej, mogą być świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością.

§ 2. Usługi, o których mowa w § 1 przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby albo innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, lub osobom w rodzinie, jeśli rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej bądź pracownika socjalnego, w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

§ 4. Osoba ubiegającą się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu.

§ 5. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin, jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa zakres świadczonych usług, okres i miejsce ich świadczenia oraz odpłatność za ich wykonywanie.

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.

Kryterium dochodowe (%) kryterium dochodowego wg art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotna lub samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101-200%

25%

50%

201-300%

50%

75%

Powyżej 300%

100%

100%

§ 8. Odpłatność za wykonanie :

1) jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12 zł.

2) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14 zł.

§ 9. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182) , usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 10. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,

3) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej,

4) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem § 11 i 12.

§ 11. Osoby, o których mowa w § 10, których odpłatność za usługi, zgodnie z § 9, winna wynosić 100%, mogą zostać częściowo zwolnione z jej ponoszenia, jednak obniżona odpłatność winna wynosić co najmniej 60% kosztu godziny usług, określonego w § 8 Załącznika, z zastrzeżeniem § 12.

§ 12. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części, tj. na zasadach określonych w § 10 i 11, następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba że po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w § 10.

§ 13. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach na wniosek osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.

§ 14. Odpłatność za usługi opiekuńczej pobierana będzie przez świadczącego usługi w terminie do dnia 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 15. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie do dnia 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi specjalistyczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »