| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.179.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art.96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 )

Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/107/96 Rady Gminy w Krzanowicach z dnia 30.12.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.179.2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 21 maja 2013 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form pomocy z zakresu pomocy społecznej, mogą być świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością.

§ 2. Usługi, o których mowa w § 1 przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby albo innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, lub osobom w rodzinie, jeśli rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej bądź pracownika socjalnego, w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

§ 4. Osoba ubiegającą się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu.

§ 5. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin, jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

§ 6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa zakres świadczonych usług, okres i miejsce ich świadczenia oraz odpłatność za ich wykonywanie.

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.

Kryterium dochodowe (%) kryterium dochodowego wg art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotna lub samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101-200%

25%

50%

201-300%

50%

75%

Powyżej 300%

100%

100%

§ 8. Odpłatność za wykonanie :

1) jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12 zł.

2) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14 zł.

§ 9. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182) , usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 10. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,

3) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej,

4) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem § 11 i 12.

§ 11. Osoby, o których mowa w § 10, których odpłatność za usługi, zgodnie z § 9, winna wynosić 100%, mogą zostać częściowo zwolnione z jej ponoszenia, jednak obniżona odpłatność winna wynosić co najmniej 60% kosztu godziny usług, określonego w § 8 Załącznika, z zastrzeżeniem § 12.

§ 12. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części, tj. na zasadach określonych w § 10 i 11, następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba że po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w § 10.

§ 13. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach na wniosek osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.

§ 14. Odpłatność za usługi opiekuńczej pobierana będzie przez świadczącego usługi w terminie do dnia 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 15. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie do dnia 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi specjalistyczne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »