| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z 2008 r.) w związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady udzielenia dotacji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubomia na zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” tj.:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest,

2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubomia w poszczególnych latach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 4. Ustalić Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/227/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

§ 1. Do korzystania z dotacji za zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do budynku na którym zabudowane są materiały zawierające azbest.

§ 2. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Lubomia do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§ 3. Dotacja będzie przyznawana wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2, pod warunkiem posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 4. Przed udzieleniem dotacji zostanie spisana z wnioskodawcą stosowna umowa.

§ 5. Dotacja polega na jednorazowym pokryciu części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiekcie budowlanym.

§ 6. 1. Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest będą finansowane w następujących proporcjach:

a) 40 % środki budżetu Gminy Lubomia,

b) 40 % środki budżetu powiatu wodzisławskiego,

c) 20 % wnioskodawca,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieotrzymania środków finansowych z budżetu powiatu wodzisławskiego demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest będą finansowane w następujących proporcjach:

a) 80 % środki budżetu Gminy Lubomia,

b) 20 % wnioskodawca.

§ 7. Prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest będzie prowadziła firma z którą Gmina Lubomia podpisała umowę, a wyłoniona została zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu azbestu Wykonawca, czyli firma o której mowa w § 7, dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac na danym obiekcie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.).

2. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawca dokona zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 9. Po zakończeniu prac na danym obiekcie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przy udziale wnioskodawcy, Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

§ 10. Wykonawca po zakończeniu zadania wystawi dwie faktury, jedną dla Urzędu Gminy Lubomia na pokrycie 80 % kosztów i drugą dla wnioskodawcy na pokrycie 20 % kosztów (kopia tej faktury zostanie dostarczona do Urzędu Gminy Lubomia).

§ 11. Urząd Gminy Lubomia ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »