| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z 2008 r.) w związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady udzielenia dotacji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubomia na zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia” tj.:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest,

2) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubomia w poszczególnych latach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomia”.

§ 4. Ustalić Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/227/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Lubomia

§ 1. Do korzystania z dotacji za zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do budynku na którym zabudowane są materiały zawierające azbest.

§ 2. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Lubomia do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§ 3. Dotacja będzie przyznawana wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2, pod warunkiem posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 4. Przed udzieleniem dotacji zostanie spisana z wnioskodawcą stosowna umowa.

§ 5. Dotacja polega na jednorazowym pokryciu części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiekcie budowlanym.

§ 6. 1. Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest będą finansowane w następujących proporcjach:

a) 40 % środki budżetu Gminy Lubomia,

b) 40 % środki budżetu powiatu wodzisławskiego,

c) 20 % wnioskodawca,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieotrzymania środków finansowych z budżetu powiatu wodzisławskiego demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest będą finansowane w następujących proporcjach:

a) 80 % środki budżetu Gminy Lubomia,

b) 20 % wnioskodawca.

§ 7. Prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest będzie prowadziła firma z którą Gmina Lubomia podpisała umowę, a wyłoniona została zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu azbestu Wykonawca, czyli firma o której mowa w § 7, dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac na danym obiekcie zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.).

2. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawca dokona zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 9. Po zakończeniu prac na danym obiekcie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przy udziale wnioskodawcy, Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Lubomia.

§ 10. Wykonawca po zakończeniu zadania wystawi dwie faktury, jedną dla Urzędu Gminy Lubomia na pokrycie 80 % kosztów i drugą dla wnioskodawcy na pokrycie 20 % kosztów (kopia tej faktury zostanie dostarczona do Urzędu Gminy Lubomia).

§ 11. Urząd Gminy Lubomia ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielona dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »