| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 210/XIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie uchwały Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw częścidotyczącej:

- § 1 ust. 2 w zakresie zapisu „w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07. 2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż jeden worek na mieszkańca” z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu przez Radę Gminy ustawowego upoważnienia do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny poprzez uzależnienie stosowania stawki za selektywną zbiórkę odpadów od ilości zebranych worków, czym naruszono art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- § 3 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia
z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy, czym przekroczono zakres upoważnienia do wprowadzenia zwolnień z opłaty wynikający z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 2 maja 2013 roku.

W dniu 16 maja 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 198/XII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Świerklany. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części określonej w sentencji. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Świerklany w § 1 ust. 1 ustaliła, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę wynosi 17,00 złotych miesięcznie. W § 1 ust. 2 uchwały Rada Gminy ustaliła niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż 1 worek na mieszkańca:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 7 osób oraz dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 6,50 złotych miesięcznie za osobę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 osób i więcej, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 4,00 złote miesięcznie za osobę.

Ponadto w § 3 uchwały wprowadzono zwolnienie z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulacje zawarte w art. 6j oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Z treści art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod przewidzianych ustawą oraz ustala stawkę tej opłaty, przy czym zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny rada gminy określa niższe stawki tej opłaty. Z kolei na podstawie art. 6j ust. 2a ustawy rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

W badanej uchwale Rada Gminy Świerklany ustaliła niższą stawkę opłaty, w sytuacji jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz dokonała zróżnicowania tej opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Dodatkowo jednak rada określiła warunek, którego spełnienie jest wymagane dla zastosowania stawek w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a mianowicie określiła minimalną ilość worków zebranych przez mieszkańca w roku kalendarzowym oraz w drugim półroczu 2013 roku.

Zdaniem Kolegium, poprzez uzależnienie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zebranych przez mieszkańca worków w roku kalendarzowym Rada Gminy Świerklany przekroczyła, zawarty w art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakres upoważnienia ustawowego do określenia stawek ww. opłaty.

Ponadto w § 3 badanej uchwały Rada Gminy Świerklany wprowadziła zwolnienie z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy, które zaliczane są do nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast, na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może między innymi wprowadzać zwolnienia przedmiotowe określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, a więc dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wyżej przytoczony przepis art. 6k ust. 4 ustawy, zdaniem Kolegium, odnosi się wyłącznie do określania zasad ustalania opłat dla nieruchomości zamieszkałych, co wyklucza wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych.


Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Świerklany przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »