| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 210/XIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie uchwały Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw częścidotyczącej:

- § 1 ust. 2 w zakresie zapisu „w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07. 2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż jeden worek na mieszkańca” z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu przez Radę Gminy ustawowego upoważnienia do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny poprzez uzależnienie stosowania stawki za selektywną zbiórkę odpadów od ilości zebranych worków, czym naruszono art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- § 3 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia
z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy, czym przekroczono zakres upoważnienia do wprowadzenia zwolnień z opłaty wynikający z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 2 maja 2013 roku.

W dniu 16 maja 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 198/XII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Świerklany. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części określonej w sentencji. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Świerklany w § 1 ust. 1 ustaliła, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę wynosi 17,00 złotych miesięcznie. W § 1 ust. 2 uchwały Rada Gminy ustaliła niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż 1 worek na mieszkańca:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 7 osób oraz dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 6,50 złotych miesięcznie za osobę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 osób i więcej, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 4,00 złote miesięcznie za osobę.

Ponadto w § 3 uchwały wprowadzono zwolnienie z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulacje zawarte w art. 6j oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Z treści art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod przewidzianych ustawą oraz ustala stawkę tej opłaty, przy czym zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny rada gminy określa niższe stawki tej opłaty. Z kolei na podstawie art. 6j ust. 2a ustawy rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

W badanej uchwale Rada Gminy Świerklany ustaliła niższą stawkę opłaty, w sytuacji jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz dokonała zróżnicowania tej opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Dodatkowo jednak rada określiła warunek, którego spełnienie jest wymagane dla zastosowania stawek w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a mianowicie określiła minimalną ilość worków zebranych przez mieszkańca w roku kalendarzowym oraz w drugim półroczu 2013 roku.

Zdaniem Kolegium, poprzez uzależnienie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zebranych przez mieszkańca worków w roku kalendarzowym Rada Gminy Świerklany przekroczyła, zawarty w art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakres upoważnienia ustawowego do określenia stawek ww. opłaty.

Ponadto w § 3 badanej uchwały Rada Gminy Świerklany wprowadziła zwolnienie z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy, które zaliczane są do nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast, na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może między innymi wprowadzać zwolnienia przedmiotowe określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, a więc dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wyżej przytoczony przepis art. 6k ust. 4 ustawy, zdaniem Kolegium, odnosi się wyłącznie do określania zasad ustalania opłat dla nieruchomości zamieszkałych, co wyklucza wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych.


Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Świerklany przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »