| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz.594), art. 212 ust. 1 pkt 2,  art. 250  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 3b  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe, w tym:
* wydatki na zakupy inwestycyjne
- wydatki bieżące, w tym:
* dotacja celowa  na realizację zadania własnego gminy dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych

5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00

5.600,00
5.600,00


5.600,00


5.600,00

Razem:

5.600,00

5.600,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn.  „Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”  wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XXVII/190/12  Rady  Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Załącznik, o którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 maja 2013 r.

Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależace do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdz.


Treść

Kwota
ogółem

z tego:

dotacja
przedmiotowa

dotacja
podmiotowa

dotacja
celowa

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Kochcicach
-  zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kochanowice

5.600,00


5.600,00


4.800,00


800,00

5.600,00


5.600,00


4.800,00


800,00

801


80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
-  organizacja  zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży  Gminy Kochanowice

10.000,00
10.000,0010.000,00

10.000,00
10.000,0010.000,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

10.000,00

10.000,00


10.000,00

10.000,00

10.000,00


10.000,00

85485412

Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży  Gminy Kochanowice


40.000,0040.000,0040.000,00


40.000,0040.000,0040.000,00

92192195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
-  organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice


10.000,00
10.000,0010.000,00


10.000,00
10.000,0010.000,00

926


92695

Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice

100.000,00
100.000,00100.000,00

100.000,00
100.000,00100.000,00

Razem:

175.600,00

175.600,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »