| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy, jak niżej:


Dz


Rozdz.


Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

010
600


7009210103660016


70005
92120

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
- dochody majątkowe, w tym:
* środki na dofinansowanie inwestycji gmin
- wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dochody majątkowe, w tym:
* środki na dofinansowanie inwestycji gmin
- wydatki majątkowe


146.773,00


146.773,00
146.773,00

146.773,00

39.393,00

39.393,00
39.393,00

39.393,00


346.000,00


346.000,00346.000,00
56.000,00

56.000,0056.000,00


165.834,00
165.834,00
165.834,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

Razem:

186.166,00

402.000,00

215.834,00

§ 2.

W związku z treścią uchwały Nr XXXIII/222/13 , Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 r oraz uchwałą Nr XXXIII/223/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 r, dokonać zmiany załącznika Nr 11 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku„ wprowadzonego do budżetu gminy uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Załącznik o którym mowa otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/223/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01036

Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko

679 000,00

664 000,00

310 773,00

353 227,00

Urząd Gminy Kochanowice

2

010

01010

Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice

650 000,00

253 700,00

253 700,00

Urząd Gminy Kochanowice

3

010

01078

Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul.Szkolnej , ul, Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej

846 300,00

396 300,00

396 300,00

Urząd Gminy Kochanowice

4

010

01095

Budowa placu zabaw w miejscowości Pawełki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

5

600

60016

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice

165 834,00

165 834,00

165 834,00

Urząd Gminy Kochanowice

6

600

60016

Budowa chodnika przy ul.Ks.Misia w Jawornicy wraz z kanalizacją deszczową

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

7

700

70005

Adaptacja byłego przedszkola na celeusług komunalnych w Kochcicach przy ul 20-lecia PRL

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

8

700

70005

Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów

299 894,00

289 894,00

120 000,00

169 894,00

Uzrąd Gminy Kochanowice

9

700

700005

Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowice

234 000,00

202 000,00

55 127,00

146 873,00

Urząd Gminy Kochanowice

10

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

11

754

75412

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice

24 400,00

24 400,00

24 400,00

Urząd Gminy Kochanowice

12

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice

150 000,00

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

13

921

92120

Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach

80 000,00

77 000,00

33 893,00

43 107,00

Urząd Gminy Kochanowice

Ogółem

3 424 428,00

2 418 128,00

1 705 027,00

-

713 101,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »