| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/729/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647), w związku z Uchwałą Nr XLVI/697/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, przyjętego Uchwałą Nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999 r., na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

§ 1. Plan obejmuje jednostkę 101 (c) MW przy ul. Okrzei.

§ 2. 1. Ustalenia planu stanowią:

1) tekst planu – stanowiący niniejszą uchwałę, rysunek planu w skali 1:1000 – obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą – załącznik nr 1.

2. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

2) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

3. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 2, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) granica strefy ochronnej cmentarza,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu.

§ 3. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

U/MW - usługi, istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
MWn/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności, usługi,
U – usługi,
KDD – publiczna droga dojazdowa,
KDP – parking,
KDPJ – publiczny ciąg pieszo-jezdny,
EC – sieci i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę 101 (c) MW przy ulicy Okrzei w Mikołowie, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę 101 (c) MW przy ulicy Okrzei w Mikołowie, stanowiący integralną część ustaleń jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
terenie – należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
zakazie, nakazie - należy przez to rozumieć warunek konieczny realizacji danego ustalenia za wyjątkiem dopuszczenia,
powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, rozumianą zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków istniejących i projektowanych liczoną w poziomie terenu (z wyłączeniem powierzchni tarasów, schodów i balkonów oraz innych elementów wystających poza obrys budynków znajdujących się powyżej 1 m od powierzchni terenu),
wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość budynku, rozumianą zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnacje naziemne budynku w tym poddasze użytkowe,
działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, rozumianą zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu planowania przestrzennego,
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji; przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2m,
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz polskie normy,
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) usługi.

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem następujących zasad:

a) możliwość przeprowadzenia remontów,

b) możliwość przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych wyłącznie w celu poprawy standardu technicznego budynków oraz lokali mieszkalnych, dopuszczenie realizacji nowych budynków w zabudowie usługowej, stosownie do ustaleń § 12.

2) powierzchnia zabudowy – minimum 50% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki,

3) wysokość budynków:

a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno usługowych: 14 m, dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu.

4) geometria dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu połaci dachowej od 15º do 45º, za wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych,

b) dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków dwukondygnacyjnych o dachach płaskich dopuszcza się dachy płaskie.

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków – 5 m od linii rozgraniczającej ul.Okrzei, zakaz sytuowania budynków gospodarczych garażowych jako obiektów wolnostojących w pierwszej linii zabudowy, od strony przestrzeni publicznej, zakaz stosowania ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy falistej lub z prefabrykowanych przęseł betonowych, strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej, w tym zagospodarowanie terenów objętych strefami stosownie do przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

2) zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach, obowiązek spełnienia norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,

3) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych tj.: na terenach oznaczonych symbolami U/MW 01 – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

4) zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje,

5) obowiązek spełnienia wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi,

6) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zakaz składowania odpadów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) Wskazuje się następujący obiekt zabytkowy:

a) budynek przy ulicy Okrzei 34.

2) Dla obiektu zabytkowego ustala się:

a) zachowanie istniejących spadków dachów zachowanie kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, zachowanie wystroju architektonicznego, zachowanie podziałów i osi w projektowanych witrynach; odstępstwo stanowi dążenie do powrotu do stanu pierwotnego, zgodnie z materiałami źródłowymi dokumentującymi inny wygląd parteru.

3) W przypadku konieczności rozbiórki obiektu zabytkowego wymienionego w pkt 1 ustala się wyprzedzające sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna istniejącej i projektowanej funkcji na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MW 01 z ulicy Okrzei,

2) ilość miejsc parkingowych:

a) dla usług: minimum 3 miejsca na 100 m2powierzchni usługowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: minimum 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny,

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 2 miejsca (w tym garaż).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej po jej rozbudowie, zakazuje się zaopatrzenia w wodę do celów spożycia i produkcji spożywczej ze studni i ujęć podziemnych zlokalizowanych w obszarze objętym planem, odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych, dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych oraz odwóz ścieków do oczyszczalni komunalnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie odprowadzenia ścieków do indywidualnej oczyszczalni ścieków, odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej,

2) dopuszcza się, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzenie ścieków deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków przy spełnianiu aktualnych wymagań z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrony środowiska, zasilanie w energię elektryczną U/MW 01 z istniejących stacji transformatorowych oraz z projektowanych stacji transformatorowych, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do obiektów.

7. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) Teren nie wymaga scalenia i podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Dla nowo wydzielanych działek ustala się:

a) Powierzchnia działek: minimum 470 m2,

b) Szerokość frontu działki: minimum 12m, Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWn/U 01 ustala się:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, usługi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) w zabudowie wielorodzinnej maksymalnie cztery lokale mieszkalne w jednym budynku,

2) powierzchnia zabudowy – minimum 50% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni działki, wysokość budynków:

a) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych: 11 m, dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu.

3) geometria dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu połaci dachowej od 15º do 45º, za wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych,

b) dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków dwukondygnacyjnych o dachach płaskich dopuszcza się dachy płaskie.

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m licząc od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWn/U 01 od strony ulicy Okrzei, nieprzekraczalna linia zabudowy - 4 m licząc od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWn/U 01 od strony ulicy bocznej od ulicy Okrzei, nieprzekraczalna linia zabudowy - 5 m licząc od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MWn/U 01 oraz KDPJ 01, nieprzekraczalna linia zabudowy - 4 m licząc od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MWn/U 01 oraz KDD 01, zakaz sytuowania budynków gospodarczych garażowych jako obiektów wolnostojących w pierwszej linii zabudowy, od strony przestrzeni publicznej, zakaz stosowania ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy falistej lub z prefabrykowanych przęseł betonowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach, obowiązek spełnienia norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,

2) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: na terenach oznaczonych symbolami MWn/U 01 – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

3) zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje,

4) obowiązek spełnienia wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi,

5) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zakaz składowania odpadów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MWn/U 01 nie występują obiekty zabytkowe.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna istniejącej i projektowanej funkcji na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MWn/U 01 z ulicy Okrzei,

2) ilość miejsc parkingowych:

a) dla usług: minimum 3 miejsca na 100 m2powierzchni usługowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: minimum 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny,

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 2 miejsca (w tym garaż).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej po jej rozbudowie, zakazuje się zaopatrzenia w wodę do celów spożycia i produkcji spożywczej ze studni i ujęć podziemnych zlokalizowanych w obszarze objętym planem. odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych, dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych oraz odwóz ścieków do oczyszczalni komunalnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej. Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do indywidualnej oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzenie ścieków deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków przy spełnianiu aktualnych wymagań z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrony środowiska,

2) zasilanie w energię elektryczną MWn/U 01 z istniejących stacji transformatorowych oraz z projektowanych stacji transformatorowych, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do obiektów.

7. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) Teren nie wymaga scalenia i podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dla nowo wydzielanych działek ustala się:

a) Powierzchnia działek: minimum 380 m2,

b) Szerokość frontu działki: minimum 12 m. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º,

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami U 01, U 02 ustala się:

1) usługi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) górna granica udziału terenu zabudowanego – 50% powierzchni działki, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, strefy techniczne oraz zasady zabudowy i zagospodarowania w strefach technicznych – zgodnie z przepisami odrębnymi, wysokość budynków: maksymalnie 12 m, nieprzekraczalna linia zabudowy - 5 m licząc od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U 01 od strony ulicy Okrzei, nieprzekraczalna linia zabudowy - 4 m licząc od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U 01 oraz KDP 01, nieprzekraczalna linia zabudowy - 4 m licząc od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U 01 oraz KDD 01, nieprzekraczalna linia zabudowy - 5 m licząc od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U 02 oraz KDPJ 01, zakaz stawiania ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy falistej lub z prefabrykowanych przęseł betonowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji określonych w przepisach odrębnych, instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia; obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm, zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje,

2) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi,

3) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

4) zakaz składowania odpadów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U 01, U 02 nie występują obiekty zabytkowe.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna istniejącej i projektowanej funkcji na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U 01, U 02 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD 01, ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDPJ 01 oraz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDP 01, ilość miejsc parkingowych: minimum 3 miejsca na 100 m2powierzchni usługowej.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej po jej rozbudowie, zakazuje się zaopatrzenia w wodę do celów spożycia i produkcji spożywczej ze studni i ujęć podziemnych zlokalizowanych w obszarze objętym planem. Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych. Dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych oraz odwóz ścieków do oczyszczalni komunalnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej. Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do indywidualnej oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzenie ścieków deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków przy spełnianiu aktualnych wymagań z zakresu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz ochrony środowiska,

2) zasilanie w energię elektryczną obiektów na terenie jednostek planu oznaczonych symbolami U 01, U 02 z istniejących stacji transformatorowych oraz z projektowanych stacji transformatorowych, poprzez rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do obiektów.

7. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) Teren nie wymaga scalenia i podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dla nowo wydzielanych działek ustala się:

a) Powierzchnia działek: minimum 350 m2,

b) Szerokość frontu działki: minimum 12 m. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami KDD 01 ustala się przeznaczenie terenu:

1) droga dojazdowa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m, minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia, jednostronny chodnik.

3. Zasady odprowadzenia wód deszczowych:

1) odprowadzenie wód deszczowych zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami KDP 01 ustala się przeznaczenie terenu:

1) parking, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki.

3. Zasady odprowadzenia wód deszczowych:

1) odprowadzenie wód deszczowych zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami KDPJ 01 ustala się przeznaczenie terenu:

1) ciąg pieszo – jezdny, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m.

3. Zasady odprowadzenia wód deszczowych:

1) odprowadzenie wód deszczowych zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami EC 01 ustala się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej. sieci i urządzenia innej infrastruktury technicznej.

2. Zagospodarowanie stosownie do przepisów odrębnych.

§ 12. 1. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Obszar objęty planem położony jest w granicach terenu górniczego ”KWK Bolesław Śmiały”:

1) dla wszelkich inwestycji ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, tj. m.in. Ustawy Prawo Budowlane dotyczące posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegających skutkom eksploatacji górniczej, ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno – górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego.

2. Dla całego obszaru planu ustala się:

1) zakaz lokalizacji studzien oraz podziemnych ujęć wody oraz zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego jeżeli nie korzystają one z sieci wodociągowej. Minimalna odległość od granicy cmentarza dla zabudowań mieszkalnych oraz dla zakładów produkujących bądź przechowujących artykuły żywności, źródeł, studzien i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych wynosi 50 m.

§ 13. Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§ 14. Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30%.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mikołowie.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/729/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/729/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Okrzei

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska Mikołowa stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/729/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska uchwalając zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Okrzei, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Rada Miejska  Mikołowa wskazuje następujące sposoby realizacji i zasady finansowania:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), finansowane będą z budżetu gminy, z zastrzeżeniem punktu 2, 3.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 punkt 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

3. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 80 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »