| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/268/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

RADA GMINY BRENNA

stwierdza, iż niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27 stycznia 2010r.

i uchwala:

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PRZY ULICY LEŚNICA W BRENNEJ

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne.

2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

4. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej obejmuje obszar o powierzchni 0,87ha, określony w uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Brenna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej, wskazany na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3 1. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny zalewowe wodą powodziową o prawdopodobieństwie 1%:

5) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny, dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie podstawowe:

a) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

b) KDP – teren publicznego ciągu pieszo-rowerowego,

c) UT – tereny usług turystyki,

d) ZL – tereny lasów,

e) ZE – tereny zieleni.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, określa się elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) docelowe jezdnie dróg i ulic;

3) kontynuacja linii rozgraniczających układu drogowego poza granicami planu;

4) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym:

a) napowietrzne linie elektroenergetyczne NN (niskiego napięcia),

b) kablowe linie elektroenergetyczne NN (niskiego napięcia),

c) kanalizacja sanitarna,

d) gazociągi,

e) napowietrzne linie telekomunikacyjne,

f) kablowe linie telekomunikacyjne.

§ 4 Wyodrębnione liniami rozgraniczającymi tereny oznacza się na rysunkach planu symbolem identyfikacyjnym o schemacie [5.A.B-Z13], który należy odczytywać według następującej zasady:

1) [5....] w schemacie oznacza jednostkę strukturalną Brenna Leśnica;

2) miejsce oznaczone w schemacie jako [...A...] oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, zgodnie z §3 ust.1 pkt 5;

3) miejsce oznaczone w schemacie jako [...B-...] oznacza kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia;

4) [...-Z13] w schemacie oznacza rok wprowadzenia niniejszej zmiany.

§ 5 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej w granicach określonych niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć sposób użytkowania, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki budowlanej (na terenach zabudowy), określone jako przeznaczenie uzupełniające. Przeznaczenie lub przeznaczenia określone jako podstawowe nie mogą stanowić mniej niż 51% powierzchni całkowitej obiektów w obrębie działki budowlanej;

5) przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć przeznaczenie, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego w ramach działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki budowlanej (na terenach zabudowy);

6) zagospodarowaniu towarzyszącym– należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia budowlane pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, w szczególności takie jak: drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, dojścia i dojazdy, place, miejsca postojowe, garaże, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej lub towarzysząca zieleń urządzona;

7) wskaźniku zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

8) reklamie– należy przez to rozumieć informacje wizualną polecającą towary lub usługi;

9) urządzeniach sportowych i rekreacyjnych- należy przez to rozumieć budowle nie będące budynkami służące uprawianiu sportu i rekreacji, w szczególności boiska i place zabaw wraz z wyposażeniem;

10) zieleni urządzonej– należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, ciągami pieszymi i rowerowymi.

ROZDZIAŁ 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM:

§ 6 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

2. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

1) nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobiegających przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód;

2) nakaz odprowadzania ścieków systemem rozdzielczym;

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się – emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana działalnością usługową, a także emisja powodowana ogrzewaniem obiektów nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji do środowiska.

§ 7 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Obszar objęty planem zawiera się w strefie ochrony konserwatorskiej – ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego w obszarze strefy zawarto w szczegółowych ustaleniach planu w szczególności w §12 ust. 2.

§ 8 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wyznacza się obszary ogólnodostępnych przestrzeni publicznych obejmujących teren drogi publicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego oznaczonych symbolami: KDZ.1-Z13 oraz KDP.1-Z13.

3. Ustalenia szczegółowe w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 2, zawarto w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 9 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

1. W obszarze objętym planem wskazuje się tereny zalewowe wodą powodziową o prawdopodobieństwie 1%, dla których ustala się zakaz:

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych z wyłączeniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

2. Grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych oraz zapewnienie dostępu do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy Prawo wodne.

3. Obszar objęty planem położony jest w:

1) otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, powołanego rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998r. – ustalenia służące ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarto w ustaleniach szczegółowych planu;

2) obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 "Godula – Beskid Śląski" – ustalenia służące ochronie wód podziemnych zawarto w ustaleniach szczegółowych planu;

§ 10 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. W całym obszarze planu dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

3. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 11 Parametry określone w ustaleniach szczegółowych §12 odnoszą się do działek budowlanych, o ile jednoznacznie nie określono inaczej.

ROZDZIAŁ 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW:

§ 12 Wyznacza się tereny usług turystyki o symbolu5.UT.1-Z13, dla którego ustala się:

1. Przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyczne;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkania,

b) usługi handlu,

c) usługi gastronomii,

d) usługi rozrywki,

e) urządzenia sportowe i rekreacyjne,

f) zagospodarowanie towarzyszące.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakaz sytuowania budynków prostopadle lub równolegle w stosunku do drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13;

2) w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,

b) podziemnych części budynków,

c) schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów;

3) zakaz lokalizowania budynków w granicy działek stanowiących wydzielone drogi i dojazdy nie wskazane na rysunku planu – minimalna odległość sytuowania zabudowy od takiej działki wynosi 2,5m;

4) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków: blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych;

5) nakaz stosowania jako pokrycia dachów:

a) dachówki lub materiałów imitujących dachówkę,

b) strzechy,

c) gontu drewnianego;

6) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących;

7) wymagane sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie;

8) mieszkania oraz usługi handlu i gastronomii dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego;

9) maksymalny udział powierzchni użytkowej mieszkań:

a) 50% powierzchni użytkowej budynku,

b) 25% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

10) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług handlu:

a) 30% powierzchni użytkowej budynku,

b) 15% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:

a) 7,0m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDZ.1-Z13,

b) nie mniej niż 25,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-rowerowy oznaczony symbolem KDP.1-Z13;

12) ustala się zakaz realizacji nowych bram wjazdowych w odległości mniejszej niż 5,0m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13, dla zapewnienia strefy postoju pomiędzy ogrodzeniem a krawędzią jezdni;

13) ustala się zakaz stosowania przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub blach;

14) w przypadku rozbudowy budynku polegającej na dobudowie nowej części budynku, dopuszcza się zachowanie parametrów budynku istniejącego, w zakresie:

a) wysokości budynku,

b) kątów nachylenia połaci dachowych,

c) rodzaju pokrycia dachu;

15) zasady lokalizowania reklam.

a) zakaz lokalizowania reklam wolno stojących, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się lokalizowanie, jako wolno stojących, tablic informacyjnych z zakresu informacji gminnej, turystycznej i przyrodniczej, o powierzchni nie większej niż 1,5m²,

c) zasady umieszczania reklam lokalizowanych na budynkach lub ogrodzeniach:

- reklamy na budynkach mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality,

- zakaz lokalizowania reklam o powierzchni większej niż 1,5m², z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna powierzchnia reklam w obrębie działki budowlanej wynosi 3,0m²,

- reklamy w formie neonów dopuszcza się wyłącznie w części parterowej budynków,

- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach;

16) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500m².

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;

3) Intensywność zabudowy – od 0,0 do 1,05.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 12,0m;

2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 – 16,0m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3;

4) dachy spadziste dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1500m²;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 30,0m;

3) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 6,0m;

4) parametry, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

5) nakaz wydzielania działek prostopadle w stosunku do drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13, z dopuszczeniem tolerancji ±5°.

6. Standardy wyposażenia w miejsca postojowe oraz zasady obsługi komunikacyjnej:

1) nakaz zaspokajania potrzeb postojowych związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) dla usług turystycznych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych,

b) dla mieszkań – 2 miejsca postojowe, w tym dopuszczalny garaż, na każde mieszkanie,

c) dla usług handlu – 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe,

d) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych,

e) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) obsługa komunikacyjna działek budowlanych bezpośrednio lub pośrednio z drogi oznaczonej symbolem KDZ.1-Z13.

7. Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:

1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia,

b) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej, lub z ujęć indywidualnych wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznych wykonania przyłącza do sieci,

b) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do potoku Leśnica,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych pochodzących z powierzchni niezanieczyszczonych, do późniejszego wykorzystania;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zasilanie w gaz ziemny z istniejącej niskoprężnej sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:

- spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej powyżej 80%,

- systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,

- systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 13 Wyznacza się teren lasów o symbolu5.ZL.1-Z13, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) urządzenia turystyczne i parkingi leśne w rozumieniu ustawy o lasach.

§ 14 Wyznacza się teren zieleni o symbolu5.ZE.1-Z13, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń, za wyjątkiem cmentarzy i ogródków działkowych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia turystyczne i obiekty małej architektury,

b) infrastruktura techniczna;

3) zakaz lokalizowania budynków, obiektów tymczasowych oraz reklam.

§ 15 Wyznacza się teren drogi publicznej o symboluKDZ.1-Z13,dla której ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających części pasa drogowego w obszarze objętym planem – od 2,9m do 4,4m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w obrębie linii rozgraniczających drogi dopuszcza się realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych;

4) zakaz lokalizowania reklam, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych z zakresu informacji gminnej, turystycznej i przyrodniczej, o powierzchni nie większej niż 1,5m².

§ 16 Wyznacza się teren publicznego ciągu pieszo-rowerowego o symboluKDP.1-Z13, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszo-rowerowy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;

3) szerokość w liniach rozgraniczających części ciągu pieszo-rowerowego w obszarze objętym planem – od 1,4m do 1,8m, zgodnie z rysunkiem planu.

ROZDZIAŁ 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17 Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% (słownie: piętnaście procent) dla terenu oznaczonego symbolem 5.UT.1-Z13;

2) 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych symbolem: 5.ZL.1-Z13, 5.ZE.1-Z13, KDZ.1-Z13; KDP.1-Z13.

§ 18 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 19 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/268/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/268/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PRZY ULICY LEŚNICA W BRENNEJ

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ

stwierdza:

iż, w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, brak przedmiotu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/268/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ

postanawia:

1. Inwestorem inwestycji należącej do zadań własnych gminy Brenna, zapisanej w zmianie fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej, tj. realizacji ciągu pieszo rowerowego oznaczonego symbolem: KDP.1-Z13 będzie Gmina Brenna.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1 będą środki własne Gminy;

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji, o której mowa w ust.1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.


Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar określony w uchwale nr nr IV/18/10 Rady Gminy Brenna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

Projekt dokumentu sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

Zmiana planu miejscowego dotyczy 1 obszaru i wynika z potrzeby dokonania korekty przebiegu drogi dojazdowej (oznaczonej w MPZP symbolem KD) błędnie wrysowanej w obowiązującym planie, uwzględniając wniosek właścicieli terenu o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W planie przeznaczono tereny pod drogę publiczną klasy zbiorczej, publiczny ciąg pieszo-rowerowy, usługi turystyki, lasy oraz zieleń. Określono też zasady zagospodarowania terenu, zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej, zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu w okresie od 7 września do 5 października 2012r. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęła żadna uwaga. W dniu 1 października 2012r. przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. W trakcie dyskusji publicznej nie było zainteresowanych osób.

Plan został opracowany przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na terenie objętym jego granicami, nie naruszając ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »