| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/349/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy i Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł (słownie dwanaście złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa i wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100) miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Ustalona uchwałą Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skorygowana w związku z wykonaną kalkulacją cenową wynikającą ze złożonych w postępowaniu przetargowym ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice”.

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)              odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)              tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)              obsługi administracyjnej tego systemu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »