| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/349/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy i Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł (słownie dwanaście złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa i wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100) miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Ustalona uchwałą Nr XXIV/287/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skorygowana w związku z wykonaną kalkulacją cenową wynikającą ze złożonych w postępowaniu przetargowym ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice”.

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)              odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)              tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)              obsługi administracyjnej tego systemu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »