| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art 12 pkt 11, art. 40 ust 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2013 r., poz. 595), w   związku z   art. 42 ust. 7   pkt. 1   i 3, art.91d pkt1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm. ) oraz po zasięgnięciu opinii w   trybie art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 79, poz. 854, z   późn.zm.)  

Rada Powiatu w   Częstochowie uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 103, poz. 2130 ) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   dotychczasowy tytuł uchwały zastępuje się tytułem: „w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w   formie zaocznej, nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2   pkt 11 ustawy o   systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w   formie zaocznej”,  

2)   w § 2   po punkcie 5   kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6   w brzmieniu: „6) przez godziny faktycznie zrealizowane rozumie się, wynikające z   planu zajęć godziny: a) odbyte według zapisów w   dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach zajęć, b) nieodbyte, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia.”,  

3)   skreśla się występujące po § 2   wyróżnienie tekstu (wytłuszczenie) w   brzmieniu: „Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego.”,  

4)   § 4   otrzymuje brzmienie: „§ 4.1.Podstawą do rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, jest średni tygodniowy wymiar godzin zajęć w   okresie rozliczeniowym tego nauczyciela. 2. Przy ustalaniu średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć: 1) uwzględnia się wszystkie tygodnie roku szkolnego, w   tym przerwy wynikające z   przepisów ministra właściwego do spraw edukacji w   sprawie organizacji roku szkolnego, z   wyłączeniem pełnych tygodni ferii w   szkołach i   placówkach feryjnych, 2) przyjmuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku.". 3. Liczba godzin będąca różnicą pomiędzy średnim tygodniowym wymiarem godzin zajęć nauczyciela oraz jego tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, stanowi tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych.”. 4. Godziny zajęć, których realizacja uwarunkowana jest wnioskiem rodziców oraz godziny, o   których mowa w   § 7   ust. 1   pkt 2   - rozliczane są na podstawie godzin faktycznie zrealizowanych, liczonych narastająco zgodnie z   planem zajęć”.  

5)   skreśla się występujące po § 4   wyróżnienie tekstu (wytłuszczenie) w   brzmieniu: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2   pkt 11 ustawy o   systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w   kształceniu zaocznym.”,  

6)   § 5   otrzymuje brzmienie: „§ 5.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla zatrudnionych w   pełnym wymiarze godzin zajęć nauczycieli (niewymienionych w   tabeli art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela): pedagogów, psychologów, logopedów i   doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2   pkt 11 ustawy o   systemie oświaty - wynosi 25. 2.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w   formie zaocznej - wynosi 18 godzin, z   zastrzeżeniem ust. 3. 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących kształcenie w   formie zaocznej - wynosi 22 godziny.”.  

7)   w § 6   ust. 5   skreśla się wyrażenie „w ten sposób, że do 0.005 pomija się, a   co najmniej 0,005 liczy się jako 0,01”,  

8)   § 7   otrzymuje brzmienie: „§ 7. 1. Do wymiaru godzin zajęć w   formie zaocznej zalicza się: 1) godziny konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, 2) faktycznie zrealizowane: a) godziny poprawiania i   oceniania pisemnych prac kontrolnych i   egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc poprawienie 3   prac za 1   godzinę zajęć, b) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych), c) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc 3   słuchaczy na 1   godzinę zajęć. 2. W   przypadku zajęć, dla których inne przepisy nie określają czasu trwania jednostki godzinowej, za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Częstochowie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jarosław   Rydzek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »