| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/40/300/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9.478.188,45zł

w tym:

-  dochody bieżące

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

30.000,00 zł

-  dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

1.352.100,00 zł

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich             

5.909.651,28 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2.186.437,17 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68.203,27 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich                                         

68.203,27  zł

3/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2.186.437,00 zł

- dochody bieżące

* podatek dochodowy od osób fizycznych

2.186.437,00 zł

4/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

67.700,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych

67.700,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12.547.567,55 zł

w tym:

-  dochody bieżące

* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

50.000,00 zł

- dochody majątkowe

*  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów  publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych                                                       

1.595.720,00 zł

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich             

9.744.241,55 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.157.606,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

117.734,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

20.000,00 zł

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich                                         

97.734,00 zł

3/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1.252.800,00 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

* środki na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w
granicach miast na prawach powiatu                           

1.252.800,00 zł

4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

868,01 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

868,01 zł

5/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

10.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10.000,00 zł

6/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.328,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.178,50 zł

* wpływy z różnych dochodów

1.149,50 zł

7/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

73.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

73.000,00 zł

8/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

43.400,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych

43.400,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6.433.258,41 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

6.433.258,41 zł

I. Wydatki bieżące             

30.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych             

30.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

6.403.258,41 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6.403.258,41 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy Inwestycyjne             

1.352.100,00 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł  zagranicznych             

4.911.158,41 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego                                                       

140.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

64.228,30

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

64.228,30 zł

I. Wydatki bieżące             

1) wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych                                                                     

64.228,30 zł

3/ w dziale 926 - KULTURA  FIZYCZNA

67.700,00 zł

rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury

67.700,00 zł

I. Wydatki bieżące             

67.700,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

67.700,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28.254,00 zł

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           

39.446,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.569.000,34

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

6.973.280,34 zł

I. Wydatki bieżące             

50.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych             

50.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

6.923.280,34 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6.923.280,34 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
Inwestycyjne                                                       

2.550.406,00 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych             

4.372.874,34 zł

b/ rozdziale 60078 -  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.595.720,00 zł

w tym na:

I. Wydatki majątkowe

1.595.720,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.595.720,00 zł

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
Inwestycyjne

1.595.720,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

118.764,00

a/ rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

20.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych

20.000,00 zł

b/ rozdziale 75095 - Pozostała działalność

98.764,00 zł

I. Wydatki bieżące

1.030,00 zł

1) Dotacje na zadania bieżące

1.030,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

1.030,00 zł

II. Wydatki majątkowe             

97.734,00 zł

1) wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych                                                                     

97.734,00 zł

3/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10.000,00 zł

rozdziale 75412 -  Ochotnicze straże pożarne

10.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

10.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000,00 zł

w tym na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10.000,00 zł

4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

868,01 zł

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

868,01 zł

I. Wydatki bieżące             

868,01 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

868,01 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

868,01 zł

5/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

10.000,00 zł

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

10.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

10.000,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10.000,00 zł

6/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.328,00 zł

rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

2.328,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.328,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.328,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań  statutowych

2.328,00 zł

7/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

73.000,00 zł

rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

73.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

73.000,00 zł

1) Dotacje na zadania bieżące

73.000,00 zł

w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych

73.000,00 zł

8/ w dziale 926 - KULTURA  FIZYCZNA

43.400,00 zł

rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury

43.400,00 zł

I. Wydatki bieżące             

43.400,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

43.400,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           

43.400,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. w  §4 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

,,3) Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji

rządowej w 2013 roku zawiera załącznik Nr 5a", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku

nr 3 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 15.004,80 zł. Deficyt po zmianach wynosi

7.936.761,79 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 3.679.059,87 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   122.950.515,88 zł

-               po stronie wydatków   –   130.887.277,67 zł

- deficyt                         –      7.936.761,79 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/300/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/40/300/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/40/300/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/40/300/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »