| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/216/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwalaco następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 256/2013 z dnia 31.05.2013 r. zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku :

1.               Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” poprzez: zwiększenie wartości planowanych wydatków w zadaniu :

- Nr 1 „Stabilizacja osuwiska Łysina” o kwotę 37.321 zł., zmniejszenie wartość planowanych wydatków w zadaniu:

- Nr 2 „Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M. o kwotę 27.321 zł.,dodanie zadań:

- zadanie Nr 18 „Zakup działki” z planowanymi wydatkami w roku 2013 w wysokości 17.150 zł., finansowanymi z dochodów własnych,

- zadanie Nr 19 „Zakup klimatyzatora do serwerowni” z planowanymi wydatkami w roku 2013 w wysokości 4.000 zł., finansowanymi z dochodów własnych. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2.               Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok”, poprzez :

- zwiększenie w rozdziale 85212 planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł. i jednoczesne zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 9 „Uchwały Budżetowej” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 9 pkt 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.500.000 zł., w tym : a/ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł, b/ na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 2.200.000 zł, c/ spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.000.000 zł., d/ na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.300.000 zł..

§ 5. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi: dochody 14.739.445 zł. , wydatki 16.839.531zł. , deficyt 2.100.086 zł. , który będzie pokryty przychodami :

- z zaciąganych pożyczek 1.243.253 zł.

- z zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie 706.888 zł.

- z wolnych środków 149.945 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/216/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/216/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/216/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/216/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »