| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6n
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między e-deklaracją a wzorem deklaracji uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 790 z dnia 23 stycznia 2013 r.) jest taki, że pozostają w relacji tożsamości.

§ 2. 1. E-deklarację składa się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej zwanej dalej „Platforma SEKAP”, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl.

2. Warunkiem korzystania z Platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła
do wymiany dokumentów elektronicznych z Urzędem Miejskim w Pszczynie.

3. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne
na Platformie elektronicznej w ramach karty usługi o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w dziale usług „Podatki i opłaty”, umiejscowionej w przestrzeni usług Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Karta usługi zawiera wykaz czynności faktycznych i prawnych oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

4. Poświadczeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 3. 1. Przesyłaną do urzędu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
(podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.

2. Złożona e-deklaracja powinna zawierać jeden podpis elektroniczny. Przesłanie do urzędu e-deklaracji bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 2013, poz. 228) wprowadziła istotne zmiany, między innymi obligujące radę gminy
do podjęcia uchwały regulującej warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ww. ustawą art. 6n ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz 391, z późn. zm.) otrzymał brzmienie:

„1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.”

W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »