| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/345/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Pilchowice w spółkach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U. z 2013 r., poz. 594).

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Pilchowice posiada udziały lub akcje,

2. udziałach - należy rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Pilchowice.

§ 2. 1. Wniesienie, do spółki w zamian za obejmowane przez Gminę Pilchowice udziały dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok budżetowy,

b) wkładów niepieniężnych (aportu).

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego,

b) prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje, obligacje, wierzytelności przysługujące od spółki,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych obejmujące majątkowe prawa autorskie, know-how, patent lub prawo do jego używania, prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku.

3. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu (faktur) lub przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego nabycie.

4. Wniesienie udziałów do spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice
w formie uchwały.

§ 3. 1. Wycofanie udziałów przez Gminę Pilchowice następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeksie spółek handlowych.

2. Wycofanie udziałów wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice w formie uchwały.

§ 4. 1. Zbycie udziałów następuje w trybie:

a) oferty ogłoszonej publicznie,

b) przetargu publicznego,

c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia .

2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do przetargu publicznego, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółce, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju spółki, oszacowania wartości spółki, oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

4. Zbycie udziałów wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice w formie uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »