| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/345/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Pilchowice w spółkach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U. z 2013 r., poz. 594).

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Pilchowice posiada udziały lub akcje,

2. udziałach - należy rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Pilchowice.

§ 2. 1. Wniesienie, do spółki w zamian za obejmowane przez Gminę Pilchowice udziały dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok budżetowy,

b) wkładów niepieniężnych (aportu).

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego,

b) prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje, obligacje, wierzytelności przysługujące od spółki,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych obejmujące majątkowe prawa autorskie, know-how, patent lub prawo do jego używania, prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku.

3. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu (faktur) lub przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego nabycie.

4. Wniesienie udziałów do spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice
w formie uchwały.

§ 3. 1. Wycofanie udziałów przez Gminę Pilchowice następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeksie spółek handlowych.

2. Wycofanie udziałów wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice w formie uchwały.

§ 4. 1. Zbycie udziałów następuje w trybie:

a) oferty ogłoszonej publicznie,

b) przetargu publicznego,

c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia .

2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do przetargu publicznego, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółce, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju spółki, oszacowania wartości spółki, oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

4. Zbycie udziałów wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Pilchowice w formie uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »