| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/272/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594/

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a ,co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 108.798,48 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 108.798,48 –jak w załączniku nr 2.

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy –jak w załączniku nr 3.

4. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie –jak w załączniku nr 4.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów3.098.648,413.098.648,41


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

40.594.502,7942.187.853,793.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/272/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

108.798,48

zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się podatek od spadków i darowizn


108.798,48
108.798,48
108.798,48


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/272/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

108.798,48

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się dotacje na zadania bieżące

zwiększa się rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zwiększa się dotacje na inwestycje
zwiększa się pozostałe wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zmniejsza się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejsza się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zmniejsza się rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna
zwiększa się rozdz. 85295 pozostała działalność
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacjązadań j.s.t.

Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększa się rozdz.90015 oświetlenie ulic
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

205.289,70
105.289,70
105.289,70
47.739,70

47.739,70

57.550,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

50.000,00
50.000,00

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

3.508,78
3.508,78
3.508,78

3.508,78

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/272/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę

107.550,00

w tym:

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

600


60004 lokalny transport zbiorowy

60014 drogi powiatowe publiczne


zwiększa siędotacje celowąna pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała (zadania bieżące)

zwiększa siędotacje celowąna pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała (zadania inwestycyjne)57.550,0050.000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/272/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »