| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr X/132/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r.

2) uchwałą nr XIII/251/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r.

3) uchwałą nr XX/399/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR VII/164/2007
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH


z dnia 14 czerwca 2007 r.


w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji.

(tekst jednolity)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹)(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) park technologiczny - zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zmianami), na których to nieruchomościach oferowanie są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych,

2) akademicki inkubator przedsiębiorczości – jednostkę uczelnianą, działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, bądź spółkę handlową lub fundację działającą w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe, utworzoną w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami,

3) centrum transferu technologii – jednostkę uczelnianą, działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, bądź spółkę handlową lub fundację działającą w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe, utworzoną w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, które istnieją w dniu wejścia w życie uchwały lub powstaną do dnia końca jej obowiązywania oraz grunty, budynki i budowle położone na obszarze objętym renowacją poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”, które są przedmiotem opodatkowania w dniu wejścia w życie uchwały lub zostaną objęte obowiązkiem podatkowym do dnia końca jej obowiązywania.

2. Zwolnienie przysługuje na okres 20 lat, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta zwolnienia limitu pomocyde minimis, określonego w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimis(Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

§ 3. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 stanowi pomoc w ramach zasadyde minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimis(Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimis.

§ 4. 1. W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się bieg obowiązywania zwolnienia, do przedłożenia Prezydentowi Miasta Gliwice:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych) na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach,

2) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, uwzględniających wysokość przysługującego w danym roku podatkowym zwolnienia,

3) formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz informacje na temat sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia w latach następnych, podatnik jest zobowiązany każdorazowo, w terminie do 31 stycznia roku, w którym zamierza utrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości, do przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1.

§ 5. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, nie będący osobą fizyczną, który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, zostanie zobowiązany, na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od utraty prawa do zwolnienia, do zwrotu kwoty otrzymanej już pomocy publicznej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od określonych w niniejszej decyzji terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego za okres od utraty prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który wprowadzi w błąd organ podatkowy, co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał z tego zwolnienia. Podatnika nie będący osobą fizyczną zostanie zobowiązany, na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od początku korzystania ze zwolnienia, do zwrotu kwoty otrzymanej już pomocy publicznej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od określonych w niniejszej decyzji terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej, Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wyda decyzję, w której ustali wysokość zobowiązania podatkowego za okres od początku korzystania ze zwolnienia.

§ 6. Organem udzielającym pomocy publicznej na podstawie uchwały jest Rada Miejska w Gliwicach.

§ 7. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku, prawa do zwolnienia, które zostaną nabyte w trakcie obowiązywania uchwały, obowiązują przez cały okres w niej przewidziany, bądź do momentu osiągnięcia, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimis(Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.), limitu pomocyde minimis.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Śląskiego.


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »