| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/10/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII.2.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w przychodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/10/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 970 000

0

433 501

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 970 000

0

0

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

266 000

3

750

75011

Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu

0

0

7 000

4

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0

0

70 000

5

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0

0

501

6

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0

0

40 000

7

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

50 000

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

199 499

0

913 000

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0

0

105 000

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0

0

23 000

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0

0

90 000

4

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

199 499

0

0

5

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0

0

10 000

6

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0

0

10 000

7

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0

0

40 000

8

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0

0

335 000

9

921

92120

Dotacja dla Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0

0

300 000

OGÓŁEM (I + II)

2 169 499

0

1 346 501


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/10/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 910,00

Dochody bieżące

1 910,00

- wpływy z tytułu kar umownych

1 910,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 000,00

Dochody bieżące

25 000,00

- wpływy z ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynku Komendy Powiatowej Policji

25 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 456,00

Dochody bieżące

3 456,00

- wpływy z zawartej ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynku Przedszkola Nr 2

3 456,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80 000,00

Dochody bieżące

80 000,00

- wpływy z różnych dochodów - refundacja przez Województwo Śląskie kosztów związanych z organizacją dożynek wojewódzkich

80 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

56 363,00

Dochody bieżące

56 363,00

- wpływy z tytułu zwrotu ubezpieczenia za halę sportową

56 363,00

OGÓŁEM

25 000,00

141 729,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/10/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

1

2

3

4

5

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 000,00

70095

Pozostała działalność

25 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

25 000,00

- usuwanie szkód górniczych w budynku Komendy Powiatowej Policji

25 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

105 119,00

80104

Przedszkola

61 729,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 273,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

48 744,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

9 529,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

3 456,00

- usuwanie szkód górniczych w budynku Przedszkola Nr 2

3 456,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

43 390,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

43 390,00

- zakup środków żywności P1

43 390,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

43 390,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

43 390,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

43 390,00

- zakup usług pozostałych

43 390,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 011 600,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 011 600,00

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 011 600,00

- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bieruń

1 011 600,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

80 000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

80 000,00

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

80 000,00

OGÓŁEM

1 079 990,00

185 119,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/10/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie

§

Zmniejszenia

1

2

3

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 011 600

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 011 600

- pożyczka z WFOŚiGW

1 011 600

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »