| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Rada Gminy Kłomnice uchwala ,co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr 165/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości raz na miesiąc.

3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło odbierane są z nieruchomości raz na dwa miesiące.

4. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września. W okresie od miesiąca października do miesiąca marca raz na miesiąc.

5. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-4, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości 1 raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w lokalnej gazecie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »