| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 287(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a, co następuje:

§ 1. .

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. . Deklaracje, o, których mowa § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Poraj w terminie:

1) do 31 marca 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. . Traci moc Uchwała Nr 200(XXVIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2012 roku w spawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. .

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poraju, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Poraju oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Zalacznik1.pdf

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Zalacznik2.pdf

DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »