| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/289/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 12 Ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art.   18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   W przypadku nieruchomości, która jest częściowo zamieszkała i   częściowo niezamieszkała, a   powstają w   tej części nieruchomości odpady komunalne właściciel tej nieruchomości składa deklaracje o   których mowa w   §1 ust. 1   i 2  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Łodygowice pisemnie lub w   formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem:   www.epuap.gov.pl   w terminie:  

a)   do 31 lipca 2013r. – dla pierwszej deklaracji,  

b)   14 dni od dnia , o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) ,  

c)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

2.   Deklaracja określona w   ust. 1   niniejszej uchwały przesyłana w   formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z   2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z   2013, poz. 235).  

3.   Deklaracja może być składana w   formatach wymienionych w   Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z   dnia 14 września 2011 roku w   sprawie sporządzania pism w   formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i   kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z   2011 r. Nr 206, poz. 1216).  

4.   Układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji elektornicznej jest taki, że pozostaje ona w   relacji tożsamości dokumentu ze wzorami deklaracji określonymi w   §1 niniejszej uchwały.  

§   3.   Wzór deklaracji będzie dostępny w   Urzędu Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, na stronie   www.lodygowice.pl   oraz u   Sołtysów sołectw: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i   Zarzecze.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  

§   5.   Traci moc uchwała nr XXIV/275/2013 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 5   kwietnia 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »