| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)  oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

Rozdział 1.
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy;

3) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;

4) ośrodku - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy;

5) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza lub wychowanka, odpowiednio szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w ust. 2 - 4 uchwały, zamieszkałego na terenie Gminy Częstochowa;

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;

7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy;

8) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

9) ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana przez Gminę Częstochowa ma postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego określa się indywidualnie po analizie złożonego wniosku.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

3. Dodatkowym kryterium mogą być szczególne okoliczności wynikające z art. 90d ust. 1 ustawy.

4. Ustalona na dany rok szkolny kwota stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości otrzymanej przez Gminę Częstochowa dotacji celowej od Wojewody Śląskiego oraz od liczby stypendystów.

Rozdział 3.
FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZĘSTOCHOWA

§ 5. Ustala się następujące formy udzielania stypendium szkolnego:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

a) udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: nauka języków obcych, wyjazdy śródroczne, tzw. "zielone szkoły";

b) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, w szczególności: dojazdu do szkoły, pobytu w internacie;

c) zakupu podręczników, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.

3) świadczenie pieniężne, jednak wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 6. 1. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w szkole, kolegium lub ośrodku, do którego uczęszcza uczeń lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z dokumentem poświadczającym uczęszczanie ucznia do szkoły.

2. W przypadku uczniów ze szkół, kolegiów i ośrodków publicznych oraz niepublicznych mających siedzibę poza Gminą Częstochowa wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie stypendium szkolnego bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 ust. 1, może być realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie lub przelewem na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być zrealizowane poprzez wypłatę w formie pieniężnej z obowiązkiem rozliczenia przyznanej kwoty w terminie zakreślonym w decyzji o przyznaniu świadczenia.

3. Wnioskodawcy przedstawiają dowody poniesionych wydatków na cele edukacyjne bezpośrednio w Miejski Ośrodku pomocy Społecznej w Częstochowie lub w szkole do której uczęszcza uczeń. Szkoły zobowiązane są do przekazywania otrzymanych dowodów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w celu rozliczenia przyznanego świadczenia.

4. W przypadku zaistnienia trudności w prawidłowym wydatkowaniu przez wnioskodawców na cele edukacyjne kwoty przyznanej decyzją administracyjną, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, jest zobowiązany do udzielenia pomocy w zakresie prawidłowego wykorzystania kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej.

Rozdział .
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 8. 1. Warunkiem udzielania pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna ucznia spowodowana zdarzeniem losowym, w szczególności wskutek:

1) nieszczęśliwego wypadku;

2) choroby ucznia lub członków rodziny;

3) śmierci najbliższego członka rodziny;

4) innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

2.               Zasiłek szkolny jest udzielany odpowiednio na zasadach określonych w § 6 niniejszej uchwały.

§ 9. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie lub przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 602/XLII/ 2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa zmieniona uchwałami: Nr 1051/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r., Nr 562/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r., Nr 682/LIX/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., Nr 735/LXIII/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. i Nr 758/LXIV/2010 z 20 września 2010 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »