| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)  oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

Rozdział 1.
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy;

3) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;

4) ośrodku - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy;

5) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza lub wychowanka, odpowiednio szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w ust. 2 - 4 uchwały, zamieszkałego na terenie Gminy Częstochowa;

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;

7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy;

8) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

9) ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana przez Gminę Częstochowa ma postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego określa się indywidualnie po analizie złożonego wniosku.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

3. Dodatkowym kryterium mogą być szczególne okoliczności wynikające z art. 90d ust. 1 ustawy.

4. Ustalona na dany rok szkolny kwota stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości otrzymanej przez Gminę Częstochowa dotacji celowej od Wojewody Śląskiego oraz od liczby stypendystów.

Rozdział 3.
FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZĘSTOCHOWA

§ 5. Ustala się następujące formy udzielania stypendium szkolnego:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

a) udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: nauka języków obcych, wyjazdy śródroczne, tzw. "zielone szkoły";

b) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, w szczególności: dojazdu do szkoły, pobytu w internacie;

c) zakupu podręczników, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.

3) świadczenie pieniężne, jednak wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 6. 1. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w szkole, kolegium lub ośrodku, do którego uczęszcza uczeń lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z dokumentem poświadczającym uczęszczanie ucznia do szkoły.

2. W przypadku uczniów ze szkół, kolegiów i ośrodków publicznych oraz niepublicznych mających siedzibę poza Gminą Częstochowa wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie stypendium szkolnego bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 ust. 1, może być realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie lub przelewem na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być zrealizowane poprzez wypłatę w formie pieniężnej z obowiązkiem rozliczenia przyznanej kwoty w terminie zakreślonym w decyzji o przyznaniu świadczenia.

3. Wnioskodawcy przedstawiają dowody poniesionych wydatków na cele edukacyjne bezpośrednio w Miejski Ośrodku pomocy Społecznej w Częstochowie lub w szkole do której uczęszcza uczeń. Szkoły zobowiązane są do przekazywania otrzymanych dowodów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w celu rozliczenia przyznanego świadczenia.

4. W przypadku zaistnienia trudności w prawidłowym wydatkowaniu przez wnioskodawców na cele edukacyjne kwoty przyznanej decyzją administracyjną, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy, jest zobowiązany do udzielenia pomocy w zakresie prawidłowego wykorzystania kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej.

Rozdział .
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 8. 1. Warunkiem udzielania pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna ucznia spowodowana zdarzeniem losowym, w szczególności wskutek:

1) nieszczęśliwego wypadku;

2) choroby ucznia lub członków rodziny;

3) śmierci najbliższego członka rodziny;

4) innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

2.               Zasiłek szkolny jest udzielany odpowiednio na zasadach określonych w § 6 niniejszej uchwały.

§ 9. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie lub przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 602/XLII/ 2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa zmieniona uchwałami: Nr 1051/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r., Nr 562/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r., Nr 682/LIX/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., Nr 735/LXIII/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. i Nr 758/LXIV/2010 z 20 września 2010 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »