| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.20.2013 Prezydenta Miasta Będzina; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Będzina, a niebędącego jego mieszkańcem

Na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2c, 2d i   2e ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 roku Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późiejszymi zmianami)  

ustala się, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do przekazania miastu Będzin kwoty dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez miasto Będzin na każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Mierzęcice, a   uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Będzina.  

2.   Gmina Mierzęcice w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w   dziale 801 – Oświata i   wychowanie, w   rozdziale 80104 - Przedszkola w   § 2310 - Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Kwotę dotacji należnej miastu Będzin ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w   ust. 2   i ust. 3.  

2.   Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielonej przez miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Będzina wynosi 1/12 część dotacji przysługującej za dany rok budżetowy, w   wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   roku poprzedzającym rok, na który udzielana jest dotacja, w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na 2013 rok.  

3.   Miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Będzinie wynosi w   2013 roku 541,27 złotych z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   przedszkolu odpowiednio:  

1) 1.763,06 złotych - na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z   niepełnosprawnością ruchową, z   upośledzeniem umysłowym w   stopniu umiarkowanym znacznym lub głębokim, z   zaburzeniami psychicznymi, chorobami przewlekłymi, objętego wychowaniem specjalnym,  

2) 4.187,26 złotych - na ucznia z   niepełnosprawnościami sprzężonymi i   autyzmem,  

3) 370,24 złotych - na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju,  

4.   Podstawą do ustalenia zwrotu dotacji dla miasta Będzina, o   której mowa będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.  

5.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się przekazywać w   ciągu 14 dni od otrzymania specyfikacji miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 4   na rachunek miasta Będzina w   ING o/Będzin: Miasto Będzin Nr 60 1050 1142 1000 0023 0073 6986  

6.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 7   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Miasto Będzin przekaże do dnia 29 listopada 2013 roku gminie Mierzęcice, z   którą zawarło porozumienie w   niniejszej sprawie, pisemną informację o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), na których Miasto Będzin udzieli dotacji w   2014 roku.  

§   4.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy o   finansach publicznych, o   systemie oświaty, Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.  

§   5.   1.   Porozumienie zawiera się na czas od 1   stycznia do 31 grudnia 2013 roku.  

2.   Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

3.   Zmiany w   porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obydwie strony.  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od stycznia 2013 roku.  

§   7.   Porozumienie zostało zawarte w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Prezydent Miasta Będzina  


Łukasz   Komoniewski


Wójt Gminy Mierzęcice  


Grzegorz   Podlejski

 


Załącznik do Porozumienia Nr WO.031.20.2013
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do porozumienia nr WO.031.20.2013  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »