| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.20.2013 Prezydenta Miasta Będzina; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Będzina, a niebędącego jego mieszkańcem

Na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2c, 2d i   2e ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 roku Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późiejszymi zmianami)  

ustala się, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do przekazania miastu Będzin kwoty dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez miasto Będzin na każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Mierzęcice, a   uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Będzina.  

2.   Gmina Mierzęcice w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w   dziale 801 – Oświata i   wychowanie, w   rozdziale 80104 - Przedszkola w   § 2310 - Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Kwotę dotacji należnej miastu Będzin ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w   ust. 2   i ust. 3.  

2.   Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielonej przez miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Będzina wynosi 1/12 część dotacji przysługującej za dany rok budżetowy, w   wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   roku poprzedzającym rok, na który udzielana jest dotacja, w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na 2013 rok.  

3.   Miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Będzin na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Będzinie wynosi w   2013 roku 541,27 złotych z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   przedszkolu odpowiednio:  

1) 1.763,06 złotych - na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z   niepełnosprawnością ruchową, z   upośledzeniem umysłowym w   stopniu umiarkowanym znacznym lub głębokim, z   zaburzeniami psychicznymi, chorobami przewlekłymi, objętego wychowaniem specjalnym,  

2) 4.187,26 złotych - na ucznia z   niepełnosprawnościami sprzężonymi i   autyzmem,  

3) 370,24 złotych - na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju,  

4.   Podstawą do ustalenia zwrotu dotacji dla miasta Będzina, o   której mowa będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.  

5.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się przekazywać w   ciągu 14 dni od otrzymania specyfikacji miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 4   na rachunek miasta Będzina w   ING o/Będzin: Miasto Będzin Nr 60 1050 1142 1000 0023 0073 6986  

6.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 7   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Miasto Będzin przekaże do dnia 29 listopada 2013 roku gminie Mierzęcice, z   którą zawarło porozumienie w   niniejszej sprawie, pisemną informację o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), na których Miasto Będzin udzieli dotacji w   2014 roku.  

§   4.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy o   finansach publicznych, o   systemie oświaty, Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.  

§   5.   1.   Porozumienie zawiera się na czas od 1   stycznia do 31 grudnia 2013 roku.  

2.   Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

3.   Zmiany w   porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obydwie strony.  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od stycznia 2013 roku.  

§   7.   Porozumienie zostało zawarte w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Prezydent Miasta Będzina  


Łukasz   Komoniewski


Wójt Gminy Mierzęcice  


Grzegorz   Podlejski

 


Załącznik do Porozumienia Nr WO.031.20.2013
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do porozumienia nr WO.031.20.2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »