| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.371.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 0007.XXIX.50.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 0007.XXIX.50.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, w części określonej w § 1 ust. 2 uchwały oraz w zakresie Załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

u z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 19 czerwca 2013r. Rada Gminy Krzyżanowice przepisem § 1 ust. 1 przyjęła zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie oraz zatwierdziła tekst jednolity tego statutu, stanowiący załącznik do uchwały (§ 1 ust. 2). W § 3 Rada postanowiła, że uchwała ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Rada Gminy Krzyżanowice nadała przedmiotowej uchwale walor aktu prawa miejscowego, o czym świadczy przywołany w jej podstawie prawnej m.in. przepis art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zatem Rada Gminy Krzyżanowice prawidłowo wywiodła swoją kompetencję do działania w sprawie dokonania zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie.

Tymczasem Rada w kwestionowanym przepisie § 1 ust. 2 uchwały zatwierdziła tekst jednolity Statutu ww. Ośrodka, który stanowi załącznik do tej uchwały. Należy zauważyć, iż ustawodawca kształtując upoważnienie dla rady do ujednolicenia tekstu aktu normatywnego, precyzyjnie wskazał gdzie i w jakiej formie ogłasza się tekst jednolity. Jak bowiem stanowi art. 16 ust. 4 ustawy, tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Tak więc, publikacji w dzienniku urzędowym podlega obwieszczenie wraz z tekstem jednolitym uchwały. Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż tekst jednolity aktu można ustalić dopiero po wejściu w życie zmian, z uwagi na to, że w tekście jednolitym aktu normatywnego uwzględnia się wszystkie zmiany tego aktu, które stanowią już część porządku prawnego. Natomiast tekst jednolity statutu OPS, przyjety uchwałą Nr 0007.XXIX.50.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2013r. uwzględnia przepisy, które nie weszły jeszcze w życie.

Zatem należy stwierdzić, że Rada Gminy Krzyżanowice nie była uprawniona do przyjęcia w akcie normatywnym regulacji określonej przepisem § 1 ust. 2 uchwały dotyczącej zatwierdzenia tekstu jednolitego ww. Statutu. Przedstawione wyżej stanowisko nie oznacza, iż radzie gminy nie przysługuje uprawnienie do działania w materii ogłaszania tekstu jednolitego uchwały. Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 3 ustawy, teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że organem właściwym do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego jest ten organ. Zauważyć przyjdzie także, że ponieważ jedyną prawną formą działania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest podjęcie uchwały, to zatwierdzić tekst jednolity i postanowić o ogłoszeniu tekstu uchwały będącej aktem normatywnym rada gminy może tylko w uchwale. Uchwała podjęta w tej sprawie nie stanowi jednak aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że Rada Gminy Krzyżanowice podejmując przepisy uchwały w części określonej w § 1 ust. 2 oraz w zakresie Załącznika do uchwały, w sposób istotny przekroczyła upoważnienie ustawowe wynikające z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), co czyni stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w oznaczonej części, zasadnym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Krzyżanowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »