| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.393.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/231/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVI/231/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice - jako niezgodnej z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 24 czerwca 2013r. Rada Miejska w Bytomiu, podjęła uchwałę Nr XVI/231/13 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice.

W ocenie organu nadzoru ustalenia Rady Miejskiej dotyczące wejścia w życie postanowień badanej uchwały nie odpowiadają wymogom określonym w przepisach ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zawarte przez Radę w § 3 niniejszego aktu postanowienie, zgodnie z którym "Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 4 ust. 1 ww. ustawy. W myśl powołanego przepisu "akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy". Z uwagi na powyższy zapis ustawowy, kwestionowana uchwała może wejść w życie najwcześniej z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, natomiast stosownie do zapisu § 3 wymienionej uchwały mogłaby ona wejść w życie przed upływem tego terminu. Dlatego też należy uznać, iż Rada Miejska przewidując obowiązek publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego bez zachowania odpowiedniego v acatio legis , nie dopełniła warunków przewidzianych dla ważności aktów prawa miejscowego. Na konieczność przestrzegania tego okresu zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 24 maja 1994r. (sygn. akt K - 1/94, OTK z 1994r. Nr 1, poz. 10). Zatem określony w § 3 uchwały tryb wejścia w życie jej postanowień nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawnych.

Ponadto w toku kontroli legalności wskazanej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż procedura uchwałodawcza, efektem której było podjęcie przez Radę kwestionowanej uchwały, w sposób istotny narusza przepis art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przywołany przepis zobowiązuje radę gminy do kierowania założeń albo projektów statutów gminnych jednostek pomocniczych do konsultacji z mieszkańcami gminy. Z informacji posiadanych przez organ nadzoru wynika, iż konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie zmiany postanowień ww. statutu przeprowadzono w dniach od 6 do 10 maja br. Jednakże konsultowany projekt uchwały zmieniającej statut nie zawierał postanowienia w myśl którego "wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania". Zapis ten został zawarty w § 1 pkt 4 uchwały. Postanowienie to wprowadzono do treści uchwały na sesji w dniu 24 czerwca br., w drodze autopoprawki zgłoszonej przez radnego Piotra Patonia - przewodniczącego Komisji ds. Rad Dzielnic. Oznacza to, że radni przegłosowali projekt uchwały inny niż ten, który przedstawiony był opinii społecznej. Zdaniem organu nadzoru uwzględnienie autopoprawki w zakresie regulacji mającej charakter merytoryczny, już po dokonaniu konsultacji społecznych, jest niedopuszczalne. Istotą konsultacji jest rzeczywiste omówienie z mieszkańcami projektowanych zmian w treści statutu konkretnej jednostki pomocniczej i stanowią one przejaw działań podejmowanych przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy. W omawianej sprawie mieszkańcy dzielnicy Miechowice mieli prawo (zagwarantowane ustawą) wypowiedzieć się co do istotnej zmiany statutu, dotyczącej trybu wyborczego w wyborach do rady dzielnicy. Wymaga podkreślenia, iż materia, w której dokonano zmiany na sesji dotyczy elementarnych praw mieszkańców dzielnicy - udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy i ważności tego głosowania. Nie była to zmiana techniczna czy kosmetyczna, ale rzutująca na sposób powoływania organu uchwałodawczego dzielnicy, do której mieszkańcy mieli prawo się odnieść. Zatem dla prawidłowego przyjęcia wspomnianego zapisu uchwały niezbędne było ponowienie procedury konsultacyjnej - chociażby w części objętej autopoprawką. Tymczasem Rada Miejska w Bytomiu nie ponowiła konsultacji.

Organ nadzoru podziela stanowisko NSA zawarte w wyroku z dnia 11 lutego 1998r.,
w którym wyrażono pogląd, że opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność oraz wzruszalność decyzji administracyjnych, można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego. Do nich należy naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - poprzez ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (II SA/Wr 1459/97, OSS 1998/79) . Reasumując, tego rodzaju zaniedbanie Rady należy zakwalifikować jako istotne uchybienie proceduralne, skutkujące koniecznością wyeliminowania wskazanego zapisu uchwały z obrotu prawnego.

W świetle przedstawionej argumentacji stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/231/13 Rady Miejskiej w Bytomiu jest konieczne i uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bytomiu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »