| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38.274.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 198 949,07 zł tj. do kwoty 67 830 613,25 zł z tytułu:

1) zmniejszenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", w grupie dochodów bieżących - wpływy z opłat o kwotę 7 000,00 zł;

2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 63 649,07 zł;

3) zwiększenia w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w grupie dochodów bieżących i majątkowych - dotacje celowe z budżetu państwa odpowiednio o kwotę 83 900,00 zł i 58 400,00 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 14 528,45 zł tj. do kwoty 71 979 522,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1, 8 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 2 ust. 3 kwotę 528 000,00 zł stanowiącą planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastąpić kwotą 521 000,00 zł.

2. W § 2 ust. 4 kwotę 663 000,00 zł stanowiącą limit wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zastąpić kwotą 656 000,00 zł.

3. W § 6 ust. 1 kwoty 4 333 330,32 zł i 3 923 830,32 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić odpowiednio kwotami 4 148 909,70 zł i 3 739 409,70 zł.

4. W § 6 ust. 2 kwotę 12 613 630,32 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 12 429 209,70 zł.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą "Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka" zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 58 400,00 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 704 130,32 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 2 519 709,70 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza sie przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38.274.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38.274.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38.274.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »