| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.234.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę346 918,79

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

401 616,00

54 697,21

Dz.

Treść

700

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

Dochody majątkowe

100 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

100 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

85 000,00

Dochody bieżące

85 000,00

Podatek rolny

85 000,00

758

Różne rozliczenia

166 616,00

Dochody bieżące

166 616,00

Pozostałe odsetki

45 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

121 616,00

801

Oświata i wychowanie

50 000,00

54 697,21

Dochody bieżące

50 000,00

50 000,00

Wpływy z różnych opłat

50 000,00

Wpływy z usług

50 000,00

Dochody majątkowe

4 697,21

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

4 697,21

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 253 081,21 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

151 616,00

1 404 697,21

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

121 616,00

4 697,21

80101

Szkoły podstawowe

121 616,00

Wydatki bieżące

121 616,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

121 616,00

80104

Przedszkola

4 697,21

Wydatki majątkowe

4 697,21

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 697,21

Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

4 697,21

852

Pomoc społeczna

30 000,00

85202

Domy pomocy społecznej

5 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

25 000,00

Wydatki bieżące

25 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 400 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

1 400 000,00

Wydatki majątkowe

1 400 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 400 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - własne


1 400 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

61 400,00

61 400,00

Dz.

Rozdział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo

60 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

60 000,00

Wydatki majątkowe

60 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień

60 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

25 000,00

Wydatki majątkowe

25 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000,00

Zakup rębaka do drewna

25 000,00

70095

Pozostała działalność

35 000,00

Wydatki majątkowe

35 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

35 000,00

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Wsi w Drogomyślu

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 400,00

1 400,00

80104

Przedszkola

1 400,00

Wydatki bieżące

1 400,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 400,00

Pozostałe wydatki - unijne

1 190,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

210,00

Termomodernizacja  Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

1 400,00

80101

Szkoły podstawowe

1 400,00

Wydatki bieżące

1 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


1 400,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje  brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          39 385 955,96 zł,

wydatki                                          42 114 392,39 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 728 436,43 zł i pokryty zostanie ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.234.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.234.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.234.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII.234.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »