| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZOiW 031.2.2013 Burmistrza Miasta Wojkowice; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie zasad wzajemnych rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

W dniu  18 marca  2013 roku pomiędzy:   Miastem Wojkowice,   z siedzibą w   Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290 a, którą reprezentuje: Pani Zofia Gajdzik                 -  Burmistrz Miasta Wojkowice  zwanym dalej   Miastem Wojkowice   a   Gminą Mierzęcice   , z   siedzibą : 42-460 Mierzęcice przy ulicy Wolności 95 , którą reprezentuje: Grzegorz Podlejski  -                 Wójt Gminy Mierzęcice  zwaną dalej   Gminą Mierzęcice   zawarte zostało Porozumienie następującej treści: W   celu uregulowania zasad wzajemnych rozliczeń z   tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14 a   ust. 7   z dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.), tj.   Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ SMERFY ”   z siedzibą w   Wojkowicach (42-580) przy ul. Morcinka 3, Strony, na podstawie art. 90 ust. 2d i   2e ustawy o   systemie oświaty postanawiają, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina   Mierzęcice    zobowiązuje   się  do  przekazywania  Miastu  Wojkowice dotacji w   wysokości   równej  kosztom  dotacji udzielonej przez Miasto Wojkowice na każdego        ucznia będącego  mieszkańcem Gminy Mierzęcice , uczęszczającego do Niepublicznego       Punktu Przedszkolnego  „ Smerfy ” w   Wojkowicach.  

2.   Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na       każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Punktu  Przedszkolnego  „ SMERFY ” w   Wojkowicach  wynosi    1/12   części  dotacji  przysługującej  na  dany  rok  budżetowy , w   wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Wojkowice, z   tym zastrzeżeniem ,      że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana                       na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej       otrzymywanej przez Miasto Wojkowice w   danym roku budżetowym.  

3.   Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Wojkowice   na każdego        ucznia    uczęszczającego   do   Niepublicznego    Punktu    Przedszkolnego   „ Smerfy ” w   Wojkowicach wynosi   - 279,04 zł   (słownie złotych : dwieściesiedemdziesiątdziewięć        04/100).  

4.   Kwota   przewidziana w   roku  2013   na  niepełnosprawnego  ucznia przedszkola w   części      oświatowej subwencji ogólnej otrzymywana przez Miasto Wojkowice  wynosi :   nie dotyczy.  

5.   Podstawą do ustalenia kwoty należnej dotacji dla Miasta Wojkowice będzie specyfikacja,      której wzór stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Porozumienia.  

6.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do przekazania dotacji za miesiące styczeń i   luty  2013        roku  - w   terminie  do   dnia  31  marca  bieżącego  roku , a   za  pozostałe  miesiące         danego  roku  nie  później  niż  do  ostatniego  dnia  danego  miesiąca  ,  na  rachunek        bankowy   Miasta    Wojkowice:   07 1050 1227 1000 0008 0157 0219.  

7.   W przypadku opóźnienia w   zapłacie należności naliczone zostaną odsetki za każdy dzień       zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych .  

§   2.   Miasto Wojkowice zobowiązuje się do  niezwłocznego   powiadomienia   Gminy Mierzęcice , w   przypadku zaprzestania uczęszczania ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SMERFY” w   Wojkowicach.  

§   3.   Miasto Wojkowice przekaże Gminie Mierzęcice pisemną informację na temat planowanej ilości uczniów, którzy będą dotowani przez  Gminę Mierzęcice w   następnym roku budżetowym , na podstawie wniosku   o dotację złożonego przez organ prowadzący niepubliczny punkt przedszkolny, o   którym mowa powyżej.  

§   4.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm.), ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.  

§   5.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony .  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 roku  do dnia 31 grudnia 2013 roku .  

§   7.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.  

Miasto Wojkowice                                                                         Gmina Mierzęcice  

 

Burmistrz  


mgr inż.   Zofia   Gajdzik

Wójt  


mgr   Grzegorz   Podlejski

 


Załącznik do Porozumienia Nr MZOiW 031. 2 . 2013
Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »