| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZOiW 031.2.2013 Burmistrza Miasta Wojkowice; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie zasad wzajemnych rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

W dniu  18 marca  2013 roku pomiędzy:   Miastem Wojkowice,   z siedzibą w   Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290 a, którą reprezentuje: Pani Zofia Gajdzik                 -  Burmistrz Miasta Wojkowice  zwanym dalej   Miastem Wojkowice   a   Gminą Mierzęcice   , z   siedzibą : 42-460 Mierzęcice przy ulicy Wolności 95 , którą reprezentuje: Grzegorz Podlejski  -                 Wójt Gminy Mierzęcice  zwaną dalej   Gminą Mierzęcice   zawarte zostało Porozumienie następującej treści: W   celu uregulowania zasad wzajemnych rozliczeń z   tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14 a   ust. 7   z dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.), tj.   Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ SMERFY ”   z siedzibą w   Wojkowicach (42-580) przy ul. Morcinka 3, Strony, na podstawie art. 90 ust. 2d i   2e ustawy o   systemie oświaty postanawiają, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina   Mierzęcice    zobowiązuje   się  do  przekazywania  Miastu  Wojkowice dotacji w   wysokości   równej  kosztom  dotacji udzielonej przez Miasto Wojkowice na każdego        ucznia będącego  mieszkańcem Gminy Mierzęcice , uczęszczającego do Niepublicznego       Punktu Przedszkolnego  „ Smerfy ” w   Wojkowicach.  

2.   Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na       każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Punktu  Przedszkolnego  „ SMERFY ” w   Wojkowicach  wynosi    1/12   części  dotacji  przysługującej  na  dany  rok  budżetowy , w   wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Wojkowice, z   tym zastrzeżeniem ,      że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana                       na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej       otrzymywanej przez Miasto Wojkowice w   danym roku budżetowym.  

3.   Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Wojkowice   na każdego        ucznia    uczęszczającego   do   Niepublicznego    Punktu    Przedszkolnego   „ Smerfy ” w   Wojkowicach wynosi   - 279,04 zł   (słownie złotych : dwieściesiedemdziesiątdziewięć        04/100).  

4.   Kwota   przewidziana w   roku  2013   na  niepełnosprawnego  ucznia przedszkola w   części      oświatowej subwencji ogólnej otrzymywana przez Miasto Wojkowice  wynosi :   nie dotyczy.  

5.   Podstawą do ustalenia kwoty należnej dotacji dla Miasta Wojkowice będzie specyfikacja,      której wzór stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Porozumienia.  

6.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do przekazania dotacji za miesiące styczeń i   luty  2013        roku  - w   terminie  do   dnia  31  marca  bieżącego  roku , a   za  pozostałe  miesiące         danego  roku  nie  później  niż  do  ostatniego  dnia  danego  miesiąca  ,  na  rachunek        bankowy   Miasta    Wojkowice:   07 1050 1227 1000 0008 0157 0219.  

7.   W przypadku opóźnienia w   zapłacie należności naliczone zostaną odsetki za każdy dzień       zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych .  

§   2.   Miasto Wojkowice zobowiązuje się do  niezwłocznego   powiadomienia   Gminy Mierzęcice , w   przypadku zaprzestania uczęszczania ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SMERFY” w   Wojkowicach.  

§   3.   Miasto Wojkowice przekaże Gminie Mierzęcice pisemną informację na temat planowanej ilości uczniów, którzy będą dotowani przez  Gminę Mierzęcice w   następnym roku budżetowym , na podstawie wniosku   o dotację złożonego przez organ prowadzący niepubliczny punkt przedszkolny, o   którym mowa powyżej.  

§   4.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm.), ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.  

§   5.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony .  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 roku  do dnia 31 grudnia 2013 roku .  

§   7.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.  

Miasto Wojkowice                                                                         Gmina Mierzęcice  

 

Burmistrz  


mgr inż.   Zofia   Gajdzik

Wójt  


mgr   Grzegorz   Podlejski

 


Załącznik do Porozumienia Nr MZOiW 031. 2 . 2013
Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »