| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/811/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.) oraz art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr XXV/640/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. 1. Miasto Bielsko-Biała świadczyć będzie, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) podstawienie kontenera i jego jednorazowy odbiór specjalistycznym pojazdem tj. tzw. hakowcem albo tzw. bramowcem oraz transport do punktu selektywnej zbiórki,

2) jednorazowy odbiór pojazdem skrzyniowym, w tym załadunek oraz transport do punktu selektywnej zbiórki.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będą wyłącznie następujących odpadów:

1) popiołu w okresie od dnia 1maja do dnia 30 września,

2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) odpadów remontowo-budowlanych,

5) odpadów zielonych,

6) opon.

3. Ceny brutto (tj. zawierające podatek VAT) za usługi, o których mowa w ust. 1, określone zostały wzałączniku nr 1do niniejszej uchwały.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2, należy gromadzić w sposób selektywny, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd specjalistycznym pojazdom, przy czym w przypadku gromadzenia odpadów w podstawionych kontenerach należy te odpady zabezpieczyć przed zmieszaniem w trakcie transportu i rozładunku.

5. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą kosztów zagospodarowania odpadów, o których mowa w ust. 2, jeżeli uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną dla danej nieruchomości.

§ 2. 1. Miasto Bielsko-Biała świadczyć będzie, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące dodatkowe usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) jednorazowy odbiór i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz ich zagospodarowanie, przy czym usługa ta jest realizowana pojazdem specjalistycznym tzw. śmieciarką w ramach obowiązującego dla danej nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

2) jednorazowe podstawienie kontenera i jednorazowy odbiór specjalistycznym pojazdem tj. tzw. hakowcem albo tzw. bramowcem oraz transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i ich zagospodarowanie.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będą wyłącznie odpadów:

1) zmieszanych,

2) zgromadzonych selektywnie z podziałem na frakcje: MOKRE i SUCHE.

- przy czym w części przekraczającej ilość zadeklarowaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ceny brutto (tj. zawierające podatek VAT) za usługi, o których mowa wust. 1 ,określone zostały wzałączniku nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o sposobie zgłaszania usług dodatkowych, o których mowa w § 1 i 2, oraz sposobie i terminie zapłaty za te usługi zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia19 lipca 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/811/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH

dotyczący:

- NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

- NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

RODZAJ USŁUGI

CENA BRUTTO

1/ podstawienie, odbiór oraz transport do punktu selektywnej zbiórki -KONTENERA 1,5m3

113,40 zł

2/ podstawienie, odbiór oraz transport do punktu selektywnej zbiórki -KONTENERA5,0m3

124,74 zł

3/ podstawienie, odbiór oraz transport do punktu selektywnej zbiórki -KONTENERA7,0m3

136,08 zł

4/ podstawienie, odbiór oraz transport do punktu selektywnej zbiórki -KONTENERA10,0 m3

170,10 zł

5/ załadunek odpadów (odbiór) oraz transport pojazdem skrzyniowym o objętości do 3 m3do punktu selektywnej zbiórki

317,52 zł

6/ załadunek odpadów (odbiór) oraz transport pojazdem skrzyniowym o objętości powyżej 3 m3(do 10 m3) do punktu selektywnej zbiórki

430,92 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/811/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH

dotyczący:

- NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

             

1/ RODZAJ USŁUGI
jednorazowy odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychponad ilość zadeklarowaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POJEMNIK

ODPADY ZGROMADZONE SELEKTYWNIE
(MOKRE i SUCHE)
CENA BRUTTO

ODPADY ZGROMADZONE NIESELEKTYWNIE
(ZMIESZANE)
CENA BRUTTO

a) do 55 LITRÓW

8,86 zł

14,80 zł

b) do 60 LITRÓW

9,18 zł

15,88 zł

c) do 80 LITRÓW

11,88 zł

19,33 zł

d) do 110 LITRÓW

13,72 zł

21,60 zł

e) do 120 LITRÓW

15,12 zł

22,68 zł

f) do 240 LITRÓW

26,46 zł

39,74 zł

g) do 1100 LITRÓW

76,68 zł

137,27 zł

2/ RODZAJ USŁUGI
jednorazowe podstawienie kontenera i jednorazowy odbiór specjalistycznym pojazdem tj. tzw. hakowcem albo tzw. bramowcem oraz transport i zagospodarowanieodpadów komunalnych ponad ilość zadeklarowaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na łączną cenę brutto ww. usługi składa się:

- cena brutto podstawienia kontenera, odbioru i transportu:

a) KONTENER 1,5 M3

113,40 zł

b) KONTENER 5,0 M3

124,74 zł

c) KONTENER 7,0 M3

136,08 zł

d) KONTENER 10,0 M3

170,10 zł

e) KONTENER POWYŻEJ 11,00 M3

283,50 zł

             

- oraz cena brutto zagospodarowania zależna od wagi i rodzaju odpadów:

a/ odpady SUCHE

172,80 zł brutto za tonę

b/ odpady MOKRE

172,80 zł brutto za tonę

c/ zmieszane odpady komunalne

270,00 zł brutto za tonę

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »