| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/358/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/193/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/358/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNE DZIAŁANIA

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zawierciu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 roku (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594. ),

2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ),

3) ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

4) Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku,

5) innych przepisów prawa.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Ośrodek realizuje zadania statutowe w obiektach przekazanych mu do używania a szczególności w :

1) kompleksie obiektów przy ul. Moniuszki,

2) hali widowiskowo- sportowej przy ul. Blanowskiej,

3) kompleksie obiektów przy ul. Wierzbowej,

4) krytej pływalni przy ul. Pomorskiej,

§ 4. .Terenem działania Ośrodka jest miasto Zawiercie.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 3.
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Zawiercie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Zawiercie.

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, zgodnie z zamierzeniami samorządu gminnego.

3. Działalność Ośrodka musi być prowadzona w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Zawiercia w zakresie sportu i rekreacji poprzez:

a) Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej

b) Udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym oraz mieszkańcom na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

c) Współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i sportu, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta Zawiercie.

2) Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych , a w tym:

a) Współpraca z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu kultury fizycznej

b) Rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku, obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne

c) Promowanie i popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych

3) Utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie działalności remontowej i konserwacji w obiektach sportowo – rekreacyjnych

4) Prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach sportowo – rekreacyjnych

5) Umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacją kultury fizycznej

6) Przygotowywanie sportowych i rekreacyjnych obiektów sportowych do sezonu oraz bieżąca kontrola funkcjonowania

7) Organizowanie zawodów sportowych

8) Prowadzenie bazy noclegowej związanej z realizacją zadań

9) Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka

10) Organizowanie festynów miejskich w zarządzanych obiektach

11) Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie

§ 9. 1. Regulamin Ośrodka określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

2. Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora Ośrodka

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

§ 12. Szczegółową działalność Ośrodka w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

Rozdział 6.
MIENIE KOMUNALNE

§ 13. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne.

2. Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

3. Ośrodek jest zobowiązany jest do efektywnego gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt. 2 w czasie, gdy nie jest ono wykorzystywane dla celów określonych w §6 i 7.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§ 14. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.

§ 15. Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie organom gminy z działalności Ośrodka.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »