| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/358/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Nadać Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/193/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/358/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNE DZIAŁANIA

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zawierciu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 roku (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594. ),

2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ),

3) ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

4) Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku,

5) innych przepisów prawa.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Ośrodek realizuje zadania statutowe w obiektach przekazanych mu do używania a szczególności w :

1) kompleksie obiektów przy ul. Moniuszki,

2) hali widowiskowo- sportowej przy ul. Blanowskiej,

3) kompleksie obiektów przy ul. Wierzbowej,

4) krytej pływalni przy ul. Pomorskiej,

§ 4. .Terenem działania Ośrodka jest miasto Zawiercie.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 3.
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Zawiercie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Zawiercie.

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, zgodnie z zamierzeniami samorządu gminnego.

3. Działalność Ośrodka musi być prowadzona w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Zawiercia w zakresie sportu i rekreacji poprzez:

a) Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej

b) Udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym oraz mieszkańcom na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

c) Współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i sportu, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta Zawiercie.

2) Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych , a w tym:

a) Współpraca z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu kultury fizycznej

b) Rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku, obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne

c) Promowanie i popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych

3) Utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie działalności remontowej i konserwacji w obiektach sportowo – rekreacyjnych

4) Prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach sportowo – rekreacyjnych

5) Umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacją kultury fizycznej

6) Przygotowywanie sportowych i rekreacyjnych obiektów sportowych do sezonu oraz bieżąca kontrola funkcjonowania

7) Organizowanie zawodów sportowych

8) Prowadzenie bazy noclegowej związanej z realizacją zadań

9) Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka

10) Organizowanie festynów miejskich w zarządzanych obiektach

11) Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie

§ 9. 1. Regulamin Ośrodka określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

2. Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora Ośrodka

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

§ 12. Szczegółową działalność Ośrodka w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

Rozdział 6.
MIENIE KOMUNALNE

§ 13. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne.

2. Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

3. Ośrodek jest zobowiązany jest do efektywnego gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt. 2 w czasie, gdy nie jest ono wykorzystywane dla celów określonych w §6 i 7.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§ 14. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.

§ 15. Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie organom gminy z działalności Ośrodka.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »