| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/266/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zniesienia dzielnicy Miechowice

Na podstawie art. 5 ust. ust. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (tekst. jedn.: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1958) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą – dzielnicę Miechowice.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) nr IX/109/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

2) nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice

3) nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

4) nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/266/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 12 września 2013 r.

Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został w związku ze skierowanym do Prezydenta Miasta apelem radnych o zniesienie jednostki pomocniczej – dzielnicy Miechowic.

W ww. apelu radni wskazali, że:

1) zainteresowanie mieszkańców działalnością tej jednostki pomocniczej jest znikome, o czym świadczą konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane w dniach 6-10 maja br. na terenie całego miasta w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Miechowice. Żaden mieszkaniec Bytomia nie wziął udziału w konsultacjach;

2) dokonania kończącej kadencję Rady Dzielnicy także nie są znaczące;

3) sytuacja finansowa miasta również przemawia za tym, aby nie wydawać kolejnych środków na przedłużanie funkcjonowania jednostki pomocniczej – dzielnicy Miechowice.

Przeważająca większość radnych – przedstawicieli wszystkich mieszkańców Bytomia uznała, że utrzymywanie jednostki pomocniczej jest bezzasadne. W związku z tak jednoznacznym stanowiskiem przedstawicieli mieszkańców, wobec którego Prezydent Bytomia nie może zostać obojętny, zostały podjęte przez niego działania znoszące dzielnicę Miechowice.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia prezydent przedkłada radzie miejskiej przedmiotowy projekt uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »