| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/286/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jendolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594/

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a ,co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 170.030,00 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 170.030,00 –jak w załączniku nr 2.

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy –jak w załączniku nr 3.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów3.103.585,413.103.585,41


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

40.855.993,7942.449.344,793.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/286/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 września 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

170.030,00

Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych dochodów


Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innychjednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się podatek od nieruchomości
zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw


Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych dochodów


Zmniejsza się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

97.000,00
97.000,00
97.000,00


913.030,00

63.030,00
63.030,00

850.000,00


10.000,00
10.000,00
10.000,00


850.000,00
850.000,00

850.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/286/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 września 2013 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

170.030,00

Zmniejsza się Dz. 600 Transport i łączność
zmniejsza się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
zmniejsza się wydatki bieżące
zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych


Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne


Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa
zwiększa się rozdz. 71095 pozostała działalność
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacje/


Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zwiększa się rozdz. 80101 szkoły podstawowe
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa sięwydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych


Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna
zwiększa się rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji/


Zwiększa się Dz. 926 Kultura fizyczna
zwiększa się rozdz. 92601 obiekty sportowe
zwiększa się wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

11.000,00


61.000,00
61.000,00
61.000,00
61.000,00


98.030,00
98.030,00
97.000,00
97.000,00

97.000,00

1.030,00
1.030,00


2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00


10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00


10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/286/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 września 2013 r.

Zmiana dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

1.030,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

710

71095 pozostała działalność

zwiększa się
dotację celowądla Miasta           Bielsko - Biała na inwestycje realizowane na podstawie porozumień
1.030,00

II. ZMIANA KWOTY ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

10.000,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

852

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


zwrot dotacji


10.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »