| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 303 972,40 zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 61 190,00 zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetugminy Miedźna na rok 2013, zgodnie ztabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 242 039,37 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 58 700,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 425 646,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości                            1 959 331,61 zł,

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 64 423,03 zł,

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1ujętgo w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,                                                       

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 54 318 534,62 zł,

- wydatków wynosi 56 744 181,23 zł,

- przychodów wynosi 3 755 851,61 zł,

- rozchodów wynosi 1 330 205,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2013 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

bieżące

801

Oświata i wychowanie

296 472,40

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

273 162,40

Wpływy z usług

2 462,40

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 850,00

Wpływy z różnych dochodów

17 460,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

270 700,00

926

Kultura fizyczna

7 500,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

7 500,00

bieżące razem

303 972,40

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

273 162,40

majątkowe

801

Oświata i wychowanie

61 190,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 700,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

58 700,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 490,00

majątkowe razem

61 190,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 700,00

Ogółem:

365 162,40

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

331 862,40


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2013 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

500

Handel

- 1 000,00

50095

Pozostała działalność

- 1 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 1 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 42 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 42 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 42 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

341 039,37

80101

Szkoły podstawowe

10 530,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 530,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 800,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 800,00

80104

Przedszkola

7 400,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 400,00

80110

Gimnazja

37 870,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 870,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

30 000,00

80120

Licea ogólnokształcące

30 000,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

30 000,00

80195

Pozostała działalność

249 439,37

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

148 739,37

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

100 700,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 5 800,00

85401

Świetlice szkolne

- 5 800,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3 300,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2 500,00

926

Kultura fizyczna

7 500,00

92601

Obiekty sportowe

7 500,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500,00

Razem:

300 739,37


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2013 r.

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

2 023 754,64

- 64 423,03

1 959 331,61

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 796 520,00

0,00

1 796 520,00

3 820 274,64

-64 423,03

3 755 851,61


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2013 r.

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

700

Gospodarka mieszkaniowa

-42 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-42 000,00

Modernizacja obiektów komunalnych

Ogółem zmniejszenia

-42 000,00

ZWIĘKSZENIA

801

Oświata i wychowanie

100 700,00

80195

Pozostala działalność

100 700,00

Adaptacja pomieszczeń budynku Domu Nauczyciela w Miedźnej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego Gminnego Publiczego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Ogółem zwiększenia

100 700,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dz

Rozdz

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot

przedmiot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

852

Pomoc społeczna

16 000,00

5 000,00

5 000,00

0

0

11 000,00

11 000,00

0

0

85203

Ośrodki wsparcia

11 000,00

0

0

0

0

11 000,00

11 000,00

0

0

dotacja dla Caritas

11 000,00

0

0

0

0

11 000,00

11 000,00

0

0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimantacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

0

zwrot dotacji

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

0

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

16 000,00

5 000,00

5 000,00

0

0

11 000,00

11 000,00

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »