| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018) .

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się „Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” realizowany na terenie Gminy Nędza, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/321/05 Rady Gminy Nędza z dnia 17 października 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 roku Nr 137 poz. 3458).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-314-2013
Rady Gminy Nędza
z dnia 23 września 2013 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nędza, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

Ścieki na terenie całej gminy odbierane są samochodami asenizacyjnymi .

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- „ustawa”- ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.);

- „odbiorca”- odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

- „przedsiębiorstwo”- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

- „umowa”- umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

- „wodomierz”- przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

- „wodomierz główny”- przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców

§ 3. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , udzielane decyzją Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011r nr MKK.7021.2.2011

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

2. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom określa umowa.

3. Wymagane ciśnienie wody wynosi od 0,05 MPa do 0,6 MPa.

4. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

§ 5. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych;

3) budowę urządzeń wodociągowych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń i przyłączy wodociągowych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

6) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przynajmniej raz w roku - w momencie składania wniosku taryfowego, bądź częściej - w przypadku stwierdzenia pogorszenia się jej jakości.

7) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do usuwania awarii powstałych na przyłączach i sieciach wodociągowych niebędących w jego władaniu, natomiast koszt remontów, wycieków wody i przebudowy związany z ich wymianą pokrywa Odbiorca usług. Należność za wyciek wody na sieci i przyłączu będących we władaniu odbiorcy wody i niezliczonej wodomierzem nalicza się szacunkowo.

§ 6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

4) prawidłowego utrzymywania studzienki lub pomieszczenia, w których zainstalowany jest wodomierz w stanie: a) umożliwiającym stały odczyt wodomierza, b) zabezpieczającym wodomierz przed: uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur i zakłóceniami jego prawidłowego działania, c) uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

5) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

6) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich: a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby, b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

7) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo;

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;

9) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 7. Odbiorca powiadomi na piśmie Przedsiębiorstwo o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 8. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego będącego w posiadaniu Odbiorcy powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania

oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

§ 9. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody.

§ 11. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, został ustanowiony na czas określony;

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 12. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 13. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa skutkującej zmianą Odbiorcy Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 14. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa Odbiorca, pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 15. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym, na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 16. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 17. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 18. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 19. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji strony będącej przedsiębiorcą;

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 20. 1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności przez: zastosowanie środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług oraz demontaż wodomierza głównego.

2. 2.Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody następuje na pisemny wniosek Odbiorcy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń z uwzględnieniem cen i stawek opłat ustalonych w taryfach

§ 21. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 22. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 23. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 24. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza do końca okresu obrachunkowego.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówki.

§ 25. W przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilości świadczonych usług - ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 26. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie.

§ 27. Do wniosku, o którym mowa w § 26, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 28. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 26, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą„Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 26, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej , w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;

3) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza;

4) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia nie krótszy niż 1 rok.

3. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie„Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej”powinno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało„Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej”dla danej nieruchomości.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych przez Przedsiębiorstwo jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej.

4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi„Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej”.

5. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 4.

§ 30. Przed zawarciem umowy na dostawę wody Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające

możliwość dostępu do usług wodociągowych

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru

przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo„Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej”oraz z projektem przyłącza.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 33. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania

ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 34. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę;

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej przez nowych Odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację, i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia złożenia prośby.

§ 35. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Par. 34 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 36. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Nędza taryfy cen i stawek opłat;

2) tekst jednolity„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Nędza;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz, jakości wody;

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 37. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 38. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział 9.
Warunki dostaw wody na cele przeciwpożarowe

§ 39. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

1) jednostki ochotniczej straży pożarnej;

2) jednostki państwowej straży pożarnej,

§ 40. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest z zainstalowanych na niej hydrantów.

§ 41. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 42. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 43. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Nędza za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, stosując ceny ustalone w taryfie; może też zawrzeć umowę z Gminą Nędza, w której zostaną określone zasady rozliczeń za pobraną wodę i utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresach kwartalnych.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 44. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »