| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39.278.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 403 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje :

§ 1.

W Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140, poz. 2646), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) posiadanie podpisanej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym utrzymania czystości i porządku.",

2) we Wzorze wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, stanowiącym integralną część Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, ust. 4 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: " · Posiadam podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których budynek jest podłączony do kanalizacji sanitarnej lub wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków) ."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »