| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Krupski Młyn

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Krupski Młyn, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 roku,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – skreśla się treść ust. 3,

2. w § 2 - skreśla się treść ust. 4,

3. w § 4 - skreśla się  treść ust. 3, a kolejny ustęp oznaczony dotychczas numerem 4 otrzymuje numer 3,

4. w § 5:

1) zmienia się dotychczasowe brzmienie ust.1 na następujące:

W pojemnikach na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady komunalne z wyjątkiem objętych selektywną zbiórką, wskazanych w § 4 oraz gorącym popiołem i żużlem, lodem, gruzem budowlanym i szlamem;

2) skreśla się treść ust. 2,

5. w § 7:

1) treść dotychczasową ust. 1 zastępuje się poniższą:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w dniu ich powstania.;

2) skreśla się treść ust. 2 a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer ust. 2,

3) skreśla się treść ust. 4 i 5.

6. dotychczasowe brzmienie § 8 zmienia się na następujące:

Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania..

7. w § 9 - skreśla się treść ust. 3,

8. w § 10 - skreśla się treść ust. 2 i ust. 3,

9. w § 12 - skreśla się treść ust. 4 a kolejny ustęp oznaczony jako ust.5 otrzymuje numer 4,

10. w § 13 - brzmienie ust. 1 zastępuje się następującym:

Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla użytkowników jak i podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich..

11. skreśla się treść § 17 a paragrafy kolejne otrzymują numerację odpowiednio 17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27,

12. w § 19 skreśla się słowa „lub przedsiębiorcy użytkujący teren komunikacji publicznej”.

13. w § 23 skreśla się ust. 3,

14. w § 25:

1) w ust. 2 dodaje się kolejne punkty 4 - 7 o treści:

nie wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,

5) nie  zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

6) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, basenów kąpielowych i innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na teren cmentarza,

7) nie wprowadzania psów na teren szkół, przedszkoli i innych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np.: lecznice, wystawy .;

2) skreśla się treść ust. 4,

15. w § 27:

1) treść dotychczasową ust. 2 zastępuje się poniższą:

Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać w miarę potrzeby ale nie rzadziej jak jeden raz w roku, we wrześniu bądź październiku;

2) skreśla się ust. 3 i  4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »