| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Krupski Młyn

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Krupski Młyn, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 roku,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – skreśla się treść ust. 3,

2. w § 2 - skreśla się treść ust. 4,

3. w § 4 - skreśla się  treść ust. 3, a kolejny ustęp oznaczony dotychczas numerem 4 otrzymuje numer 3,

4. w § 5:

1) zmienia się dotychczasowe brzmienie ust.1 na następujące:

W pojemnikach na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady komunalne z wyjątkiem objętych selektywną zbiórką, wskazanych w § 4 oraz gorącym popiołem i żużlem, lodem, gruzem budowlanym i szlamem;

2) skreśla się treść ust. 2,

5. w § 7:

1) treść dotychczasową ust. 1 zastępuje się poniższą:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w dniu ich powstania.;

2) skreśla się treść ust. 2 a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer ust. 2,

3) skreśla się treść ust. 4 i 5.

6. dotychczasowe brzmienie § 8 zmienia się na następujące:

Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania..

7. w § 9 - skreśla się treść ust. 3,

8. w § 10 - skreśla się treść ust. 2 i ust. 3,

9. w § 12 - skreśla się treść ust. 4 a kolejny ustęp oznaczony jako ust.5 otrzymuje numer 4,

10. w § 13 - brzmienie ust. 1 zastępuje się następującym:

Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla użytkowników jak i podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich..

11. skreśla się treść § 17 a paragrafy kolejne otrzymują numerację odpowiednio 17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27,

12. w § 19 skreśla się słowa „lub przedsiębiorcy użytkujący teren komunikacji publicznej”.

13. w § 23 skreśla się ust. 3,

14. w § 25:

1) w ust. 2 dodaje się kolejne punkty 4 - 7 o treści:

nie wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,

5) nie  zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

6) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, basenów kąpielowych i innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na teren cmentarza,

7) nie wprowadzania psów na teren szkół, przedszkoli i innych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np.: lecznice, wystawy .;

2) skreśla się treść ust. 4,

15. w § 27:

1) treść dotychczasową ust. 2 zastępuje się poniższą:

Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać w miarę potrzeby ale nie rzadziej jak jeden raz w roku, we wrześniu bądź październiku;

2) skreśla się ust. 3 i  4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »