| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art.18 ust. 2 pkt 15 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z 2005 r. z późn.zm.) Rada Gminy

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, dokonaną na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotnę wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. 1. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalany jest każdorazowo na podstawie kwoty wykazanej w umowie  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Wykonawcą usługi.

§ 3. Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze zawierają poniższe tabele:

1. Usługi opiekuńcze:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

% odpłatności

% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie

% odpłatności

0 - 100

0

0 - 100

0

powyżej 100 - 200

20

powyżej 101 - 200

40

powyżej 200 - 300

30

powyżej 201- 300

60

powyżej 300 - 400

50

powyżej 301 - 400

80

powyżej 400 - 500

80

powyżej 401 - 500

100

powyżej 500

100

2. Specjalityczne usługi opiekuńcze:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

% odpłatności

% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie

% odpłatności

0 - 100

0

0 - 100

0

powyżej 100 - 150

0

powyżej 101 - 150

5

powyżej 150 - 200

0

powyżej 150 - 200

10

powyżej 200 - 250

5

powyżej 200 - 250

15

powyżej 250 - 300

10

powyżej 250 - 300

20

powyżej 300 - 350

20

powyżej 300 - 350

30

powyżej 350 - 400

40

powyżej 350 - 400

50

powyżej 400 - 450

50

powyżej 400 - 450

60

powyżej 450 - 500

70

powyżej 450 - 500

80

powyżej 500 - 550

90

powyżej 500

100

powyżej 550

100

X

X

3. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług w terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 5. Osoby zobowiązane do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli:

1. wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2. z usług opiekuńczych lub specjalistycznyc usług opiekuńczych korzysta conajmniej dwóch członków rodziny;

3. poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXI/232/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »