| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art.18 ust. 2 pkt 15 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z 2005 r. z późn.zm.) Rada Gminy

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, dokonaną na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotnę wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. 1. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalany jest każdorazowo na podstawie kwoty wykazanej w umowie  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Wykonawcą usługi.

§ 3. Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze zawierają poniższe tabele:

1. Usługi opiekuńcze:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

% odpłatności

% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie

% odpłatności

0 - 100

0

0 - 100

0

powyżej 100 - 200

20

powyżej 101 - 200

40

powyżej 200 - 300

30

powyżej 201- 300

60

powyżej 300 - 400

50

powyżej 301 - 400

80

powyżej 400 - 500

80

powyżej 401 - 500

100

powyżej 500

100

2. Specjalityczne usługi opiekuńcze:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

% odpłatności

% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie

% odpłatności

0 - 100

0

0 - 100

0

powyżej 100 - 150

0

powyżej 101 - 150

5

powyżej 150 - 200

0

powyżej 150 - 200

10

powyżej 200 - 250

5

powyżej 200 - 250

15

powyżej 250 - 300

10

powyżej 250 - 300

20

powyżej 300 - 350

20

powyżej 300 - 350

30

powyżej 350 - 400

40

powyżej 350 - 400

50

powyżej 400 - 450

50

powyżej 400 - 450

60

powyżej 450 - 500

70

powyżej 450 - 500

80

powyżej 500 - 550

90

powyżej 500

100

powyżej 550

100

X

X

3. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług w terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 5. Osoby zobowiązane do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli:

1. wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2. z usług opiekuńczych lub specjalistycznyc usług opiekuńczych korzysta conajmniej dwóch członków rodziny;

3. poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXI/232/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »