| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/336/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3.

Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w następujący sposób:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg,

b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Tworóg.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 sierpnia 2013 r.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik nr 1
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »