| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.158.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W Uchwałe Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.315.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa za pierwsze dziecko ustala się opłatę, o której mowa w ust.1, natomiast za każde następne dziecko ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

2. Dla rodzin uzyskujących w okresie ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem umowy o pobyt dziecka w żłobku dochód:

1) poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) na osobę w rodzinie poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.), opłaty, o której mowa w ust. 1 nie ustala się.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy dzieci, które przebywają w żłobku do 10 godzin dziennie..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie..

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, w § 2 i w § 3 zamieszcza się w umowie o pobyt dziecka w żłobku na dany rok kalendarzowy..

4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 3 uchwały, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Opłaty, o których mowa powyżej, są wnoszone na rzecz  Miasta Ruda Śląska - Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej będących jednostkami budżetowymi Miasta Ruda Śląska..

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.315.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »