| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.158.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W Uchwałe Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.315.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa za pierwsze dziecko ustala się opłatę, o której mowa w ust.1, natomiast za każde następne dziecko ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

2. Dla rodzin uzyskujących w okresie ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem umowy o pobyt dziecka w żłobku dochód:

1) poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) na osobę w rodzinie poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.), opłaty, o której mowa w ust. 1 nie ustala się.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy dzieci, które przebywają w żłobku do 10 godzin dziennie..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie..

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, w § 2 i w § 3 zamieszcza się w umowie o pobyt dziecka w żłobku na dany rok kalendarzowy..

4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 3 uchwały, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Opłaty, o których mowa powyżej, są wnoszone na rzecz  Miasta Ruda Śląska - Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej będących jednostkami budżetowymi Miasta Ruda Śląska..

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.315.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »