| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 819/XLVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, art. 40, ust. 1, art.41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz.594), art. 30 ust.6 i ust. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).Rada Miejska w Sosnowcu uchwala

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 530/XL/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ( Dz.Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 46, poz. 1077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 9 dodaje się ustęp 9a w brzmieniu:

Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota – Roweckiego 64 oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu stanowi kwota 1000 zł.;

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota – Roweckiego 64 oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu w kwocie od 1 700 zł do 3000 zł "

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora wymienionego w ust. 3 uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę uczniów i oddziałów:

a) ustala się kwotową wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów Centrów i Zespołu Szkół Muzycznych:

dyrektorów placówek liczących 80 i więcej oddziałów – 2700 zł. – 3000 zł.

dyrektorów placówek liczących od 35 do 79 oddziałów – 2200 zł. – 2600 zł

dyrektorów placówek liczących do 34 oddziałów – 1700 zł. – 2100 zł.

b) przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół artystycznych
I i II stopnia bierze się pod uwagę ogólną liczbę godzin realizowanych tygodniowo
w placówce, przy czym 40 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu tygodnia stanowi równoważnik 1 oddziału.

2) liczbę typów szkół i placówek wchodzących w skład jednostki,

3) liczbę kierunków i profili kształcenia,

4) ilość zorganizowanych kursów zawodowych, doskonalących i dokształcających,

5) liczbę kadry pedagogicznej, administracyjnej, technicznej oraz ilość stanowisk
kierowniczych w szkole,

6) liczbę administrowanych obiektów,

7) złożoność zadań wynikających ze specyfiki placówki,

8) godziny pracy /zmianowość/,

9) realizację dodatkowych zadań.;

4) W § 9 po ust. 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

Maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego ustalonego dla nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Sosnowcu nie może przekroczyć, dla:

1) wicedyrektora – 60% wysokości kwoty przysługującej dyrektorowi szkoły,

2) kierownika szkolenia praktycznego – 50% wysokości kwoty przysługującej dyrektorowi szkoły,

3) innego stanowiska kierowniczego wynikającego ze statutu szkoły – 30% wysokości kwoty przysługującej dyrektorowi szkoły.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »